Love Tumbles at the Market!

Love Tumbles at the Market!
26 de abr. de 2024 · 14m 44s

Fluent Fiction - Bulgarian: Love Tumbles at the Market! Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/love-tumbles-at-the-market/ Story Transcript: Bg: В София, под сянката на Витоша, имаше един...

mostra más
Fluent Fiction - Bulgarian: Love Tumbles at the Market!
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/love-tumbles-at-the-market

Story Transcript:

Bg: В София, под сянката на Витоша, имаше един голям и шумен пазар.
En: In Sofia, under the shadow of Vitosha, there was a large and bustling market.

Bg: Там хората от цялата столица идваха да купят пресни зеленчуци, сочни плодове и всевъзможни домашни вкусотии.
En: People from the entire capital came there to buy fresh vegetables, juicy fruits, and all sorts of homemade goodies.

Bg: Сред тълпата носеха се и три имена – Иван, Мария и Стоян.
En: Among the crowd, three names stood out – Ivan, Maria, and Stoyan.

Bg: Иван беше млад и силен мъж, но разбира се, имаше единствената слабост – Мария.
En: Ivan was a young and strong man, but of course, he had one weakness – Maria.

Bg: Тя беше красива и за него тя беше най-ярката звезда на този пазар.
En: She was beautiful, and to him, she was the brightest star at this market.

Bg: В този съботен ден, когато слънцето грееше ярко над шарените шатри, Иван реши да направи нещо, за да завоюва вниманието на Мария.
En: On this Saturday, when the sun shone brightly over the colorful stalls, Ivan decided to do something to win Maria's attention.

Bg: Покосен от усмивката й, Иван се насочи към тейбъла с най-големите и спелети дини.
En: Charmed by her smile, Ivan headed towards the table with the biggest and ripest melons.

Bg: Стремеше се да намери перфектната – онази, която ще го направи герой в очите на Мария.
En: He aimed to find the perfect one - the one that would make him a hero in Maria's eyes.

Bg: Търговецът, буйно викаше: „Най-хубавите дини на пазара!“.
En: The seller loudly exclaimed, "The most beautiful melons in the market!"

Bg: Стоян пък, наблюдаваше Иван с усмивка отстрани – той беше стар приятел и знаеше за неговата заплененост.
En: Meanwhile, Stoyan watched Ivan from the side with a smile – he was an old friend and knew about his infatuation.

Bg: И когато Иван вдигна желаната диня, той не изчисли теглото й правилно.
En: And when Ivan lifted the desired melon, he didn't calculate its weight correctly.

Bg: Неочаквано динята се изплъзна от ръцете му и затанцува върху плочките на пазара, водейки след себе си дълъг тракащ звук.
En: Unexpectedly, the melon slipped from his hands and danced on the market's tiles, making a long scraping sound.

Bg: Хората около се завъртяха да гледат.
En: People around turned to look.

Bg: С грохот динята се разцепи на две и червените си късове изскочиха навсякъде.
En: With a thud, the melon split in two, and its red pieces scattered everywhere.

Bg: Шумът привлече вниманието на всички, включително и на Мария.
En: The noise drew everyone's attention, including Maria's.

Bg: Тя се приближи и не можа да се сдържи – смяхът й прозвуча сред глъчката.
En: She approached and couldn't help it - her laughter rang out amidst the crowd.

Bg: Вместо да бъде разочарована, тя намери случката ужасно забавна и това действие накара Иван да почувства, че все пак ситуацията свърши добре.
En: Instead of being disappointed, she found the incident terribly amusing, and this action made Ivan feel that ultimately the situation turned out well.

Bg: Стойка с бързи движения помогна на Иван да изчисти бъркотията, като подмина въпроса с динята с истински приятелски разборителности.
En: Stoyan quickly helped Ivan clean up the mess with swift movements, skilfully bypassing the issue with the melon with genuine camaraderie.

Bg: Иван пък, все още под впечатлението на случката и смеха на Мария, се насмеля да й предложи да заминат заедно на обяд.
En: Still impressed by the incident and Maria's laughter, Ivan dared to suggest going to lunch together.

Bg: Усмихната, тя прие.
En: Smiling, she agreed.

Bg: Въпреки разбитите дини и първоначалното смущение, денят се превърна в истинско начало на нещо ново и красиво.
En: Despite the broken melons and the initial embarrassment, the day turned into a real beginning of something new and beautiful.

Bg: Иван успя да превърне тази хаотична и смешна ситуация не в поражение, а в победа.
En: Ivan managed to turn this chaotic and funny situation not into a defeat, but into a victory.

Bg: И оттогава нататък, всеки път, когато минаваха покрай дините на пазара, Иван и Мария щяха да си спомнят за деня, в който смехът и доброто настроение бяха победителите.
En: And from then on, every time they passed by the melons at the market, Ivan and Maria would remember the day when laughter and good moods were the winners.


Vocabulary Words:
 • shadow: сянка
 • bustling: шумен
 • infatuation: заплененост
 • incident: случка
 • thud: грохот
 • chaotic: хаотична
 • victory: победа
 • camaraderie: разборителности
 • swift: бързи
 • melons: дини
 • juicy: сочни
 • scattered: изскочиха
 • embarrassment: смущение
 • laughter: смяхът
 • vendor: търговец
 • desire: желана
 • calculate: изчисли
 • perfect: перфектната
 • homemade: домашни
 • memorable: запомнящи
 • market: пазар
 • beautiful: хубави
 • impressed: впечатлението
 • colorful: шарените
 • turn out: свърши
 • hero: герой
 • moment: момент
 • charmed: под впечатлението
 • new: ново
 • brightest: най-ярката
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca