Mystery and Misunderstandings at the Rila Monastery

21 de jun. de 2024 · 16m 20s
Mystery and Misunderstandings at the Rila Monastery
Capítulos

01 · Main Story

1m 44s

02 · Vocabulary Words

12m 41s

Descripción

Fluent Fiction - Bulgarian: Mystery and Misunderstandings at the Rila Monastery Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mystery-and-misunderstandings-at-the-rila-monastery/ Story Transcript: Bg: В тайнствените гори на Рила планина,...

mostra más
Fluent Fiction - Bulgarian: Mystery and Misunderstandings at the Rila Monastery
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/mystery-and-misunderstandings-at-the-rila-monastery

Story Transcript:

Bg: В тайнствените гори на Рила планина, проблясваше светлинка от Рилския манастир.
En: In the mysterious forests of the Rila Mountains, a light glimmered from the Rila Monastery.

Bg: Небето беше синьо и слънцето изгряваше над масивните стени.
En: The sky was blue, and the sun was rising over the massive walls.

Bg: Николай беше там за първи път.
En: Nikolai was there for the first time.

Bg: Той обичаше спокойствието на природата.
En: He loved the tranquility of nature.

Bg: Реши да разгледа манастира.
En: He decided to explore the monastery.

Bg: Докато се разхождаше из красивите дворове, Николай забеляза група хора.
En: While he was strolling through the beautiful courtyards, Nikolai noticed a group of people.

Bg: Те носеха монашески облекла.
En: They were wearing monastic clothing.

Bg: Бяха туристи.
En: They were tourists.

Bg: Николай не знаеше това.
En: Nikolai did not know this.

Bg: Той мислеше, че са истински монаси.
En: He thought they were real monks.

Bg: В един момент, групата започна да се движи навътре в манастира.
En: At one point, the group began to move deeper into the monastery.

Bg: Николай, който беше много любопитен, започна да ги следва.
En: Curious as he was, Nikolai started to follow them.

Bg: Те влязоха в една голяма зала със златни икони и високи свещи.
En: They entered a large hall with golden icons and tall candles.

Bg: Вътре, водачът на групата започна да раздава тамян.
En: Inside, the group leader began distributing incense.

Bg: Николай мислеше, че това е част от преживяването в манастира.
En: Nikolai thought this was part of the experience at the monastery.

Bg: Той пое тамяна и започна да следва действията на останалите.
En: He took the incense and started mimicking the actions of the others.

Bg: Никой не забеляза, че той не беше част от групата.
En: No one noticed that he was not part of the group.

Bg: Минаха няколко минути и групата застана в кръг.
En: A few minutes passed, and the group stood in a circle.

Bg: Водачът започна да говори.
En: The leader began to speak.

Bg: Николай не разбра всичко, но опитваше да следва.
En: Nikolai did not understand everything but tried to follow along.

Bg: Всички започнаха да се покланят.
En: Everyone started bowing.

Bg: Николай направи същото.
En: Nikolai did the same.

Bg: Изведнъж, един истински монах влезе в залата.
En: Suddenly, a real monk entered the hall.

Bg: Той погледна Николай.
En: He looked at Nikolai.

Bg: "Братя," каза монахът, "кой е този нов?"
En: "Brothers," the monk said, "who is this newcomer?"

Bg: Групата замълча.
En: The group fell silent.

Bg: Николай замръзна на място.
En: Nikolai froze in place.

Bg: Усети, че всичко върви погрешно.
En: He felt that something was going terribly wrong.

Bg: Монахът се приближи.
En: The monk approached.

Bg: "Ти ли си... новият?" запита той.
En: "Are you... the new one?" he asked.

Bg: Лицето му беше спокойно и любопитно.
En: His face was calm and curious.

Bg: Николай бе объркан, но реши да каже истината.
En: Nikolai was confused but decided to tell the truth.

Bg: "Извинявайте," каза той.
En: "Excuse me," he said.

Bg: "Аз не съм монах. Дойдох само да разгледам манастира."
En: "I'm not a monk. I just came to explore the monastery."

Bg: Всеки започна да се усмихва.
En: Everyone began to smile.

Bg: Монахът се засмя.
En: The monk laughed.

Bg: "Няма проблем," каза той.
En: "No problem," he said.

Bg: "Ти имаш добро сърце.
En: "You have a good heart.

Bg: Радваме се, че си тук.
En: We're glad you're here.

Bg: Но моля те, не се смесвай повече с нашите ритуали."
En: But please, don't mingle with our rituals anymore."

Bg: Николай се усмихна и извини отново.
En: Nikolai smiled and apologized again.

Bg: Групата туристи го поздрави и му предложи да продължи с тях обиколката като посетител.
En: The group of tourists greeted him and offered to continue the tour with him as a visitor.

Bg: Николай видя целия манастир и научи много за историята му.
En: Nikolai saw the entire monastery and learned a lot about its history.

Bg: В края на деня Николай си тръгна.
En: At the end of the day, Nikolai left.

Bg: Вървеше през гората и мислеше за случилото се.
En: He walked through the forest, reflecting on what had happened.

Bg: Слънцето залязваше, а Николай знаеше, че този ден никога няма да забрави.
En: The sun was setting, and Nikolai knew that he would never forget that day.

Bg: Историята показа на Николай колко важно е да изпитваш уважение към различните традиции и култури.
En: The story showed Nikolai how important it is to respect different traditions and cultures.

Bg: Той се усмихна.
En: He smiled.

Bg: Беше намерил не само красота в манастира, но и в забавните недоразумения.
En: He had found not only beauty in the monastery but also in the amusing misunderstandings.


Vocabulary Words:
 • mysterious: тайнствен
 • glimmered: проблясваше
 • tranquility: спокойствие
 • strolling: разхождаше
 • courtyards: дворове
 • monastic: монашески
 • clothing: облекла
 • massive: масивни
 • explore: разгледа
 • noticed: забеляза
 • group leader: водач на групата
 • distributing: раздава
 • incense: тамян
 • mimicking: следва
 • actions: действия
 • stood: застана
 • circle: кръг
 • bowing: покланят
 • froze: замръзна
 • approached: приближи се
 • newcomer: нов
 • curious: любопитен
 • confused: объркан
 • apologized: извини
 • greeted: поздрави
 • rituals: ритуали
 • reflected: мислеше
 • misunderstandings: недоразумения
 • respect: уважение
 • traditions: традиции
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca