Portada del podcast

FluentFiction - Slovak

 • Unexpected Polka: A Castle Tour's Hilarious Mishap

  19 MAY. 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Unexpected Polka: A Castle Tour's Hilarious Mishap Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unexpected-polka-a-castle-tours-hilarious-mishap/ Story Transcript: Sk: Bratislava je krásne mesto, známe svojím hradom. En: Bratislava is a beautiful city, known for its castle. Sk: V nedávny sobotný deň sa Marek, Jana a Lukáš rozhodli navštíviť Bratislavský hrad. En: On a recent Saturday, Marek, Jana, and Lukáš decided to visit Bratislava Castle. Sk: Vstupovali do hradu s veľkým očakávaním. En: They entered the castle with great anticipation. Sk: Príbeh začína obzvlášť zaujímavým momentom. En: The story begins with a particularly interesting moment. Sk: Práve prechádzali nádvorím hradu, keď Marekov mobil začal neviditeľne komunikovať so zvukovým systémom hradu. En: They were just walking through the castle courtyard when Marek's phone started to inexplicably communicate with the castle's sound system. Sk: Marek mal nový telefón, ktorý ešte dobre nepoznal. En: Marek had a new phone that he wasn't very familiar with. Sk: Zrazu sa začal ozývať hlasný tón priamo z hradného reproduktora. En: Suddenly, a loud tune started blasting from the castle speakers. Sk: Všade sa ozývala veselá polka hudba. En: Everywhere, cheerful polka music was playing. Sk: Sprievodca, starší pán s okuliarmi a nakrivo nasadeným klobúkom, sa obzrel prekvapene. En: The guide, an older man with glasses and a tilted hat, turned around in surprise. Sk: "Čo to je? En: "What is that?" Sk: " zakričal ponad hlavy turistov. En: he shouted over the tourists' heads. Sk: Marek, červený ako paprika, sa pokúšal vypnúť svoj mobil. En: Marek, red as a beet, tried to turn off his phone. Sk: Ale vibrácie mobilu mu skôr ešte viac sťažovali situáciu. En: But the vibrations from the phone only made the situation worse. Sk: Jana a Lukáš sa zmätene smiali. En: Jana and Lukáš laughed in confusion. Sk: Chvíľu trvalo, kým Marek zistil, ako vypnúť rušivú hudbu. En: It took a moment for Marek to figure out how to stop the disruptive music. Sk: Ale v tej chvíli už všetci turisti na nádvorí stáli so smiechom okolo nich. En: By then, all the tourists in the courtyard were standing around them, laughing. Sk: Marekov mobil prestal hrať, ale škoda už bola spôsobená. En: Marek's phone stopped playing, but the damage was already done. Sk: Aj sprievodca sa nakoniec pridal k smiechu, keď videl, že situácia sa upokojila. En: Even the guide eventually joined in the laughter when he saw the situation had calmed down. Sk: "A teraz prosím všetkých, aby sa vrátili k prehliadke," povedal sprievodca stále so širokým úsmevom. En: "And now, please, everyone, let's return to the tour," the guide said, still with a wide smile. Sk: „A samozrejme, dutiniem mobily. En: "And of course, silence your phones." Sk: “Marek, Jana a Lukáš sa ospravedlnili. En: Marek, Jana, and Lukáš apologized. Sk: Cítili sa trápne, ale potom to brali s humorom. En: They felt embarrassed, but they took it with humor. Sk: Hradná prehliadka pokraćovala bez ďalších rušivých momentov. En: The castle tour continued without further interruptions. Sk: Večer na tomto zážitku spomínali v jednej z bratislavských kaviarní. En: That evening, they reminisced about the event in one of Bratislava's cafes. Sk: "To bolo nezabudnuteľné," povedala Jana. En: "That was unforgettable," said Jana. Sk: "To je pravda," dodal Lukáš. En: "That's true," added Lukáš. Sk: "Ale nabudúce si vypneme naše mobily skôr. En: "But next time, we'll turn off our phones sooner." Sk: "A tak traja priatelia skončili svoj deň v Bratislave s nezabudnuteľným zážitkom a novým príbehom, ktorý budú môcť rozprávať pri rôznych príležitostiach. En: And so, the three friends ended their day in Bratislava with an unforgettable experience and a new story they could tell on various occasions. Vocabulary Words: - beautiful: krásne - castle: hrad - anticipation: očakávanie - courtyard: nádvorie - inexplicably: neviditeľne - sound system: zvukový systém - blasting: ozývať sa - cheerful: veselý - polka: polka - guide: sprievodca - vibrations: vibrácie - disruptive: rušivý - red as a beet: červený ako paprika - eventually: nakoniec - calmed down: upokojila - silence: vypnúť - embarrassed: trápne - humor: humor - interruptions: rušivé momenty - reminisced: spomínali - unforgettable: nezabudnuteľné - phone: mobil - figure out: zistiť - tourists: turisti - speakers: reproduktor - standing around: stáli okolo - replied: dodali - occasion: príležitosť - friends: priatelia - cafe: kaviareň
  13m 46s
 • Slovakia's Lunar Leap: The Historic Opening of Luna-Slovakia

  18 MAY. 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Slovakia's Lunar Leap: The Historic Opening of Luna-Slovakia Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/slovakias-lunar-leap-the-historic-opening-of-luna-slovakia/ Story Transcript: Sk: Martin, Zuzana a Jakub stáli na nádvorí hradu Bratislava. En: Martin, Zuzana, and Jakub stood in the courtyard of Bratislava Castle. Sk: Bolo krásne ráno. En: It was a beautiful morning. Sk: Slnečné lúče osvetlovali staré múry hradu. En: Sunrays illuminated the old castle walls. Sk: Ľudia sa zhromažďovali, čakali na významný okamih. En: People were gathering, waiting for a significant moment. Sk: "Myslíš, že to bude úspech? En: "Do you think it will be a success?" Sk: " opýtal sa Martin. En: Martin asked. Sk: "Určite," odpovedala Zuzana. En: "Certainly," Zuzana replied. Sk: "Toto je historický deň. En: "This is a historic day. Sk: Po prvýkrát Slovensko otvára svoju lunárnu kolóniu. En: For the first time, Slovakia is opening its lunar colony." Sk: "Jakub sa usmial, ale bol nervózny. En: Jakub smiled but was nervous. Sk: "Som rád, že sme tu. En: "I'm glad we're here. Sk: Bude to veľký krok pre Slovensko. En: This is a big step for Slovakia." Sk: "Cez celé nádvorie sa niesli hlasy nadšených ľudí. En: Voices of excited people were carried across the courtyard. Sk: Atmosféra bola elektrizujúca. En: The atmosphere was electrifying. Sk: "Pozrite, tam je premiér! En: "Look, there's the Prime Minister!" Sk: " povedala Zuzana a ukázala na tribúnu. En: said Zuzana, pointing to the podium. Sk: Premiér sa chystal uvítať hostí. En: The Prime Minister was preparing to welcome the guests. Sk: "Dobrý deň, vážení občania," začal premiér. En: "Good day, dear citizens," the Prime Minister began. Sk: "Dnes píšeme históriu. En: "Today, we are making history. Sk: Dnes otvárame prvú slovenskú lunárnu kolóniu. En: Today, we open the first Slovak lunar colony." Sk: "Dav tlieskal, nálada bola radostná. En: The crowd applauded, and the mood was joyous. Sk: Martin, Zuzana a Jakub cítili hrdosť a nádej. En: Martin, Zuzana, and Jakub felt pride and hope. Sk: Potom prišla na tribúnu vedúca vedeckého tímu, doktorka Petrovičová. En: Then, the head of the scientific team, Dr. Petrovičová, came to the podium. Sk: "Toto je len začiatok. En: "This is just the beginning. Sk: Naša kolónia, Luna-Slovakia, je pripravená na prvých obyvateľov. En: Our colony, Luna-Slovakia, is ready for its first inhabitants. Sk: Budeme skúmať, objavovať a spolupracovať s inými národmi. En: We will explore, discover, and cooperate with other nations." Sk: "Martin chytil Zuzanu za ruku. En: Martin grabbed Zuzana's hand. Sk: "Je to neuveriteľné," povedal ticho. En: "It's unbelievable," he said quietly. Sk: "And this is the flag of our lunar colony," pokračovala Petrovičová. En: "And this is the flag of our lunar colony," Dr. Petrovičová continued. Sk: Zdvihla malú slovenskú vlajku, ktorú umiestnila do kapsuly, ktorá poletí na Mesiac. En: She raised a small Slovak flag, which she placed into a capsule for the journey to the Moon. Sk: Jakub sa obrátil k Martinovi a Zuzane. En: Jakub turned to Martin and Zuzana. Sk: "Kto vie, možno jedného dňa budeme na Mesiaci my traja. En: "Who knows, maybe one day the three of us will be on the Moon." Sk: ""Verím, že áno," odpovedala Zuzana so širokým úsmevom. En: "I believe we will," Zuzana replied with a big smile. Sk: Program pokračoval do večera. En: The program continued into the evening. Sk: Záverečným ohňostrojom nad riekou Dunaj sa Rozžiarilo celé mesto. En: The final fireworks over the Danube lit up the entire city. Sk: Martin, Zuzana a Jakub stáli bok po boku, obdivovali farebné svetlá a premýšľali o budúcnosti. En: Martin, Zuzana, and Jakub stood side by side, admiring the colorful lights and thinking about the future. Sk: "Bolo to krásne," povedal Martin. En: "It was beautiful," said Martin. Sk: "A toto je len začiatok. En: "And this is just the beginning." Sk: "Každý z nich cítil vnútornú radosť a nádej na nové dobrodružstvá. En: Each of them felt an inner joy and hope for new adventures. Sk: A tak končí tento nezabudnuteľný deň v Bratislave, kde sa začala cesta Slovenska k hviezdam. En: And so ends this unforgettable day in Bratislava, where Slovakia's journey to the stars began. Vocabulary Words: - courtyard: nádvorie - illuminated: osvetlovali - gathering: zhromažďovali - significant: významný - success: úspech - replied: odpovedala - historic: historický - opening: otvára - nervous: nervózny - atmosphere: atmosféra - electrifying: elektrizujúca - Prime Minister: premiér - podium: tribúna - welcome: uvítať - guests: hostí - citizens: občania - colony: kolónia - applauded: tlieskal - joyous: radostná - pride: hrdosť - hope: nádej - scientific team: vedecký tím - inhabitants: obyvateľov - explore: skúmať - discover: objavovať - cooperate: spolupracovať - unbelievable: neuveriteľné - capsule: kapsula - fireworks: ohňostroj - inner: vnútorná
  15m 12s
 • Marek's Historic Journey: A Young Boy's Day at Bratislava Castle

  17 MAY. 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Marek's Historic Journey: A Young Boy's Day at Bratislava Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mareks-historic-journey-a-young-boys-day-at-bratislava-castle/ Story Transcript: Sk: V Bratislave, za starým hradom, sa pripravoval dôležitý deň pre mladého chlapca menom Marek. En: In Bratislava, behind the old castle, an important day was being prepared for a young boy named Marek. Sk: Marek mal prezentáciu na tému histórie Slovenska. En: Marek had a presentation on the history of Slovakia. Sk: Ako miesto si vybral Bratislavský hrad, miesto, kde sa písali dôležité kapitoly našej histórie. En: He chose Bratislava Castle as the location, a place where significant chapters of our history were written. Sk: Marek prišiel k hradu skoro ráno. En: Marek arrived at the castle early in the morning. Sk: Videl nádherné múry a staré veže. En: He saw the beautiful walls and old towers. Sk: V ruke držal poznámky. En: He held his notes in his hand. Sk: Bolo jasné, že bol nervózny. En: It was clear that he was nervous. Sk: Prechádzal po nádvorí hradu a premýšľal, ako začne svoju prezentáciu. En: He walked across the courtyard of the castle, contemplating how to start his presentation. Sk: V diaľke bolo počuť hudbu a smiech turistov. En: In the distance, music and tourists' laughter could be heard. Sk: "Musím sa pripraviť," povedal si Marek ticho. En: "I must prepare," Marek said quietly to himself. Sk: Sadol si na kamennú lavicu. En: He sat down on a stone bench. Sk: Otvoril knihu histórie a začal čítať nahlas. En: He opened a history book and began to read aloud. Sk: Zrazu si všimol staršieho muža. En: Suddenly, he noticed an older man. Sk: Muž mal bielu bradu a usmieval sa. En: The man had a white beard and was smiling. Sk: "Máš rád históriu? En: "Do you like history?" Sk: " spýtal sa muž. En: the man asked. Sk: "Ano," odpovedal Marek. En: "Yes," Marek replied. Sk: "Mám školskú prezentáciu. En: "I have a school presentation." Sk: "Muž sa posadil vedľa Mareka. En: The man sat down next to Marek. Sk: "Bratislavský hrad má bohatú históriu. En: "Bratislava Castle has a rich history. Sk: Tu žili králi a kráľovné, tu sa rozhodovalo o osude národa. En: Kings and queens lived here, and the nation's fate was decided here. Sk: Vedel si, že tu bol korunovaný aj český kráľ? En: Did you know that a Czech king was also crowned here?" Sk: "Marek sa usmial. En: Marek smiled. Sk: "To nevedel. En: "I didn't know that. Sk: Ďakujem! En: Thank you!" Sk: "Marek pokračoval v čítaní a zapisovaní si poznámok. En: Marek continued reading and jotting down notes. Sk: Bol rád, že sa dozvedel nové fakty. En: He was pleased to have learned new facts. Sk: Čas rýchlo ubiehal. En: Time flew by quickly. Sk: Blížil sa čas prezentácie. En: The time for the presentation approached. Sk: Marek sa postavil pred triedu spolužiakov. En: Marek stood in front of his classmates. Sk: Všetci pozorne počúvali, keď začal rozprávať. En: Everyone listened attentively as he began to speak. Sk: "Hrad v Bratislave je starší ako niektoré európske zámky. En: "The castle in Bratislava is older than some European castles. Sk: Tu žila Mária Terézia a mnohí iní panovníci. En: Maria Theresa and many other rulers lived here." Sk: " Prezentácia plynie plynulo. En: The presentation flowed smoothly. Sk: Marek rozprával o bitkách, korunováciách a významných osobnostiach. En: Marek talked about battles, coronations, and significant personalities. Sk: Na konci prezentácie trieda zatlieskala. En: At the end of the presentation, the class applauded. Sk: Učiteľ povedal: "Výborná práca, Marek. En: The teacher said, "Excellent work, Marek. Sk: Si skutočne pripravený. En: You are truly prepared. Sk: Gratulujem! En: Congratulations!" Sk: "Marek sa usmial. En: Marek smiled. Sk: Bol šťastný, že jeho tvrdá práca sa vyplatila. En: He was happy that his hard work had paid off. Sk: Otvoril dvere hradu a díval sa na mesto. En: He opened the castle door and looked out at the city. Sk: Bolo to skvelé miesto a skvelý deň. En: It was a great place and a great day. Sk: Vonku zasvietilo slnko a Marek vedel, že sa mu podarilo niečo výnimočné. En: The sun shone outside, and Marek knew he had achieved something special. Vocabulary Words: - castle: hrad - important: dôležitý - prepare: pripraviť - presentation: prezentácia - history: história - location: miesto - significant: dôležitý - chapter: kapitola - wall: múr - tower: veža - nervous: nervózny - courtyard: nádvorie - contemplate: premýšľať - prepare: pripraviť - bench: lavica - beard: brada - fate: osud - crowned: korunovaný - czech: český - fearless: nebojácny - listened: počúvali - attentively: pozorne - smoothly: plynule - battles: bitky - coronations: korunovácie - personalities: osobnosti - applauded: zatlieskala - congratulations: gratulujem - achieved: dosiahol - special: významný
  14m 59s
 • Spring Splendor: Love and Traditions in the Tatras Festival

  16 MAY. 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Spring Splendor: Love and Traditions in the Tatras Festival Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/spring-splendor-love-and-traditions-in-the-tatras-festival/ Story Transcript: Sk: V krásnom Tatrách, na jar, sa konal tradičný festival. En: In the beautiful Tatras, a traditional festival took place in spring. Sk: Ján a Zuzana sa tešili na tento deň. En: Ján and Zuzana were looking forward to this day. Sk: Ráno sa prebudili s úsmevom. En: They woke up with a smile in the morning. Sk: Vzduch bol čerstvý a vonku sa rozprestierali nádherné hory. En: The air was fresh and the magnificent mountains spread out outside. Sk: Ján a Zuzana chodili po dedine. En: Ján and Zuzana walked around the village. Sk: Dedina bola plná farieb a zvukov. En: The village was full of colors and sounds. Sk: Všade boli stánky. En: There were stalls everywhere. Sk: Predajcovia ponúkali tradičné jedlá. En: Vendors offered traditional foods. Sk: Bola tam aj ľudová hudba. En: There was also folk music. Sk: „Zuzana, pozrime sa na tanec! En: "Zuzana, let's watch the dance!" Sk: “ navrhol Ján. En: suggested Ján. Sk: Šli k pódiu. En: They went to the stage. Sk: Na pódiu tancovali muži a ženy v krojoch. En: Men and women in traditional costumes danced on the stage. Sk: Tance boli krásne a plné energie. En: The dances were beautiful and full of energy. Sk: Po tanci sa Ján a Zuzana vybrali na pohárik medoviny. En: After the dance, Ján and Zuzana went for a glass of mead. Sk: Medovina bola sladká a teplá. En: The mead was sweet and warm. Sk: „Toto je najlepšia medovina, akú som kedy pil,“ povedal Ján. En: "This is the best mead I've ever tasted," said Ján. Sk: Zuzana sa usmiala a prikývla. En: Zuzana smiled and nodded. Sk: Keď sa obzerali po stánkoch, Zuzana zbadala krásny náhrdelník. En: As they were browsing the stalls, Zuzana noticed a beautiful necklace. Sk: Ján si to všimol. En: Ján noticed it too. Sk: „Chceš ho? En: "Do you want it?" Sk: “ spýtal sa Ján. En: asked Ján. Sk: Zuzana neisto prikývla. En: Zuzana hesitantly nodded. Sk: Ján kúpil náhrdelník a dal ho Zuzane. En: Ján bought the necklace and gave it to Zuzana. Sk: Zuzana bola šťastná. En: Zuzana was happy. Sk: Objala Jána a poďakovala mu. En: She hugged Ján and thanked him. Sk: Počas festivalu prišiel moment, keď mali zapáliť veľký ohneň. En: During the festival, there came a moment when they were to light a big bonfire. Sk: Tento ohneň symbolizoval koniec zimy a začiatok jari. En: This bonfire symbolized the end of winter and the beginning of spring. Sk: Ján a Zuzana sa pripojili k ostatným. En: Ján and Zuzana joined the others. Sk: Spolu zapálili ohneň. En: Together, they lit the bonfire. Sk: Plameň stúpal vysoko. En: The flame rose high. Sk: Všetci tancovali a spievali okolo ohňa. En: Everyone danced and sang around the fire. Sk: Večer, keď sa festival končil, Ján a Zuzana sedeli na kopci. En: In the evening, when the festival was ending, Ján and Zuzana sat on a hill. Sk: Dívali sa na hviezdy. En: They looked at the stars. Sk: Bolo ticho. En: It was quiet. Sk: „Tento deň bol dokonalý,“ povedala Zuzana. En: "This day was perfect," said Zuzana. Sk: Ján prikývol. En: Ján nodded. Sk: „Budeme si ho pamätať navždy,“ dodal. En: "We will remember it forever," he added. Sk: A tak sa v nádherných Tatrách končil ďalší tradičný festival. En: And so, in the beautiful Tatras, another traditional festival ended. Sk: S úsmevom na tvári a láskou v srdci, Ján a Zuzana sa vrátili domov, nosiaci si krásne spomienky. En: With a smile on their faces and love in their hearts, Ján and Zuzana returned home, carrying beautiful memories. Vocabulary Words: - festival: festival - spring: jar - woke up: prebudili - fresh: čerstvý - magnificent: nádherné - vendors: predajcovia - offered: ponúkali - folk music: ľudová hudba - suggested: navrhol - stage: pódium - costumes: kroje - dances: tance - mead: medovina - sweet: sladká - warm: teplá - tasted: pil - browsing: obzerali - necklace: náhrdelník - hesitantly: neisto - hugged: objala - thanked: poďakovala - moment: moment - big bonfire: veľký ohneň - symbolized: symbolizoval - lit: zapálili - flame: plameň - rose: stúpal - quiet: ticho - memories: spomienky - ended: končil
  13m 42s
 • A Journey to Spišský Hrad: Friendship and Unexpected Challenges

  15 MAY. 2024 · Fluent Fiction - Slovak: A Journey to Spišský Hrad: Friendship and Unexpected Challenges Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-journey-to-spissky-hrad-friendship-and-unexpected-challenges/ Story Transcript: Sk: Spišský Hrad sa týčil na kopci ako mocný ochranca. En: Spišský Hrad loomed on the hill as a mighty guardian. Sk: Jozef, Zuzana a Marek sa rozhodli ísť na výlet. En: Jozef, Zuzana, and Marek decided to go on a trip. Sk: Slnko svietilo a obloha bola modrá. En: The sun was shining, and the sky was blue. Sk: Začali stúpať po strmej ceste vedúcej k hradu. En: They started climbing the steep road leading to the castle. Sk: Jozef kráčal prvý, Zuzana za ním a Marek posledný. En: Jozef walked first, Zuzana followed him, and Marek was last. Sk: Ich smiech a rozhovor ozývali sa po lese. En: Their laughter and conversation echoed through the forest. Sk: Po chvíli však Zuzana zakopla o kameň a spadla. En: After a while, however, Zuzana tripped over a stone and fell. Sk: Marek sa rýchlo otočil a pomohol jej vstať. En: Marek quickly turned around and helped her up. Sk: „Au, môj členok,“ stonala Zuzana. En: “Ouch, my ankle,” groaned Zuzana. Sk: Jozef rýchlo prišiel a pozrel sa na jej nohu. En: Jozef quickly approached and looked at her foot. Sk: „Vyzerá to na vyvrtnutý členok,“ povedal a vedel, že to nebude jednouché. En: “It looks like a sprained ankle,” he said, knowing it wouldn’t be easy. Sk: Zuzana nemohla chodiť. En: Zuzana couldn't walk. Sk: Spolu so Marekom sa rozhodli nosiť ju na rukách. En: Together with Marek, they decided to carry her in their arms. Sk: Spišský Hrad bol blízko, ale cesta sa zdala byť nekonečná. En: Spišský Hrad was close, but the path seemed endless. Sk: Marek a Jozef sa striedali, nesúc Zuzanu. En: Marek and Jozef took turns carrying Zuzana. Sk: Boli unavení, ale nevzdávali sa. En: They were tired, but they didn’t give up. Sk: Konečne dorazili k bráne hradu. En: Finally, they reached the castle gate. Sk: Zuzana sa oprela o kameň a usmiala sa oslabeným úsmevom. En: Zuzana leaned against a stone and gave a weak smile. Sk: „To sme zvládli,“ vydýchol Jozef úľavou. En: “We made it,” Jozef sighed with relief. Sk: Pomohli Zuzane sadnúť si na lavičku pri vstupe do hradu. En: They helped Zuzana sit on a bench at the entrance to the castle. Sk: Ľudia v hrade okamžite prišli na pomoc. En: The people in the castle immediately came to help. Sk: Jeden z nich priniesol obväz a zaviazal Zuzane členok. En: One of them brought a bandage and wrapped Zuzana’s ankle. Sk: „Ďakujem vám,“ povedala Zuzana s vďakou. En: “Thank you,” Zuzana said gratefully. Sk: Celý deň strávili na Spišskom Hrade s výhľadom na krásnu krajinu okolo. En: They spent the whole day at Spišský Hrad, enjoying the beautiful surroundings. Sk: Jozef a Marek si oddýchli a Zuzana bola šťastná, že má takých priateľov. En: Jozef and Marek rested, and Zuzana was happy to have such friends. Sk: Hoci cesta bola náročná, zvládli to spolu. En: Although the journey was challenging, they made it together. Sk: Tešili sa, že videli krásy Spišského Hradu. En: They were delighted to see the beauties of Spišský Hrad. Sk: Pri západe slnka sa rozhodli vrátiť domov. En: At sunset, they decided to head back home. Sk: Pomaly sa vydali na cestu späť, už opatrnejšie. En: They started the journey back slowly, more cautiously this time. Sk: Hoci mali prekážky, priateľstvo ich spojilo a prekonali všetko. En: Despite the obstacles, their friendship united them, and they overcame everything. Sk: A tak skončil ich výlet na Spišskom Hrade naplnený nečakanými zážitkami a silným priateľstvom. En: And so ended their trip to Spišský Hrad, filled with unexpected adventures and strong friendship. Vocabulary Words: - loomed: týčil - guardian: ochranca - steep: strmej - conversation: rozhovor - echoed: ozývali sa - tripped: zakopla - ankle: členok - groaned: stonala - sprained: vyvrtnutý - approached: prišiel - arms: rukách - endless: nekonečná - gate: brána - weak: oslabeným - relief: úľavou - bench: lavičku - immediately: okamžite - help: pomoc - bandage: obväz - wrapped: zaviazal - gratefully: s vďakou - surroundings: krajinu - rested: oddýchli - challenging: náročná - delighted: tešili sa - obstacles: prekážky - united: spojilo - adventures: zážitkami - filled: naplnený - friendship: priateľstvom
  13m 24s
 • Unexpected Wedding Crasher Adventure at Bratislava Castle

  14 MAY. 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Unexpected Wedding Crasher Adventure at Bratislava Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unexpected-wedding-crasher-adventure-at-bratislava-castle/ Story Transcript: Sk: Bratislava dýcha históriou a tajomstvami. En: Bratislava breathes history and mystery. Sk: V jedno letné ráno sa trojica priateľov, Jana, Marek a Lukáš, rozhodli vyraziť na výlet do bratislavského hradu. En: On a summer morning, a trio of friends, Jana, Marek, and Lukáš, decided to take a trip to Bratislava Castle. Sk: Nebolo to ich prvýkrát, ale vždy sa nájde niečo nové na objavovanie. En: It wasn't their first time, but there's always something new to discover. Sk: Keď dorazili k hradným bránam, zbadali veľký ruch. En: When they arrived at the castle gates, they noticed a lot of commotion. Sk: Všade boli ľudia v krásnych oblekoch a šatách, kvety a ozdoby zdobili celé nádvorie. En: Everywhere were people in beautiful suits and dresses, flowers, and decorations adorning the entire courtyard. Sk: „Čo sa tu deje?“ spýtala sa Jana. En: “What’s going on here?” Jana asked. Sk: „Vyzerá to ako svadba,“ odpovedal Marek s nadšením. En: “Looks like a wedding,” Marek answered excitedly. Sk: „Pozrime sa bližšie,“ navrhol Lukáš. En: “Let's take a closer look,” Lukáš suggested. Sk: Trochu nervózne, ale zvedaví, vstúpili dnu. En: A bit nervous but curious, they stepped inside. Sk: Okamžite ich privítal usmievavý čašník, ktorý im podal pohár šampanského. En: They were immediately greeted by a smiling waiter who handed them a glass of champagne. Sk: Jana sa chichotala, Marek sa tváril vážne a Lukáš sa snažil nájsť výhľad na nevestu. En: Jana giggled, Marek looked serious, and Lukáš tried to catch a glimpse of the bride. Sk: „Vidíš ju?“ pýtal sa Marek. En: “Do you see her?” Marek asked. Sk: „Nie, ale pozri, tam je stôl s jedlom!“ usmial sa Lukáš a zamieril k bufetu. En: “No, but look, there's a table with food!” Lukáš smiled and headed toward the buffet. Sk: Pri stĺpiku sa náhle objavila staršia pani. En: An older lady suddenly appeared by the column. Sk: „Á, nové tváre!“ zajasala. En: “Ah, new faces!” she exclaimed. Sk: „Ste priatelia nevesty či ženícha?“ En: “Are you friends of the bride or the groom?” Sk: Všetci traja zamrzli. En: All three froze. Sk: Marek rýchlo zachránil sytuáciu: „Nevesta, samozrejme!“ odpovedal sebavedome, hoci netušil, o koho ide. En: Marek quickly saved the situation: “The bride, of course!” he answered confidently, even though he had no idea who she was. Sk: Práve v tom momente sa z reproduktorov ozval hlas: „A teraz privítajte našich drahých priateľov, ktorí prinesú prípitok!“ En: At that moment, a voice echoed from the speakers: “And now, please welcome our dear friends who will make a toast!” Sk: Zrazu hlavy všetkých otočili na Janu, Marka a Lukáša. En: Suddenly, all heads turned towards Jana, Marek, and Lukáš. Sk: Srdce im takmer vyskočilo z hrude, keď ich jemne potiahli na pódium. En: Their hearts almost leaped out of their chests as they were gently ushered onto the stage. Sk: Marek prevzal mikrofón a začal hovoriť: En: Marek took the microphone and began to speak: Sk: „Drahí priatelia, nie vždy máme šancu byť súčasťou niečoho tak krásneho ako láska dvoch ľudí. En: “Dear friends, not always do we have the chance to be a part of something as beautiful as the love between two people. Sk: Sme tu náhodou, ale teraz cítim, že sme vďaka tomu bohatší,“ povedal a pozrel sa na Janu a Lukáša. En: We’re here by chance, but now I feel that thanks to this, we are richer,” he said, looking at Jana and Lukáš. Sk: „Prajem vám veľa lásky a šťastia.“ En: “We wish you lots of love and happiness.” Sk: Hostia tlieskali a smiali sa. En: The guests clapped and laughed. Sk: Nikto si nevšimol, že títo traja nepoznajú ani nevestu ani ženícha. En: No one noticed that these three didn’t know either the bride or the groom. Sk: Po prípitku sa Jana, Marek a Lukáš vrátili do skrytého kúta hradu. En: After the toast, Jana, Marek, and Lukáš retreated to a hidden corner of the castle. Sk: Všetci si vydýchli a potom sa smiali na celý hrad. En: They all sighed with relief and then laughed heartily. Sk: „Myslím, že sme našli novú kariéru,“ žartoval Lukáš. En: “I think we’ve found a new career,” joked Lukáš. Sk: „Hlavne, že sme im priniesli radosť,“ povedala Jana. En: “The main thing is that we brought them joy,” said Jana. Sk: „A teraz poďme objavovať hrad, kým nás ešte niekto požiada o ďalší prípitok.“ En: “And now let's go explore the castle before someone asks us for another toast.” Sk: Trojica priateľov pokračovala v putovaní hradom s úsmevom na tvári a zážitkom, na ktorý nikdy nezabudnú. En: The trio of friends continued wandering through the castle with smiles on their faces and an experience they would never forget. Vocabulary Words: - breathes: dýcha - mystery: tajomstvami - trio: trojica - gates: bránam - commotion: ruch - courtyard: nádvorie - nervous: nervózne - waiter: čašník - buffet: bufetu - column: stĺpiku - exclaimed: zajasala - confidently: sebavedome - echoed: ozval - speakers: reproduktorov - microphone: mikrofón - clapped: tlieskali - laughed heartily: smiali na celý hrad - discovered: objavovanie - greeted: privítal - glimpse: výhľad - froze: zamrzli - ushered: potiahli - chance: šancu - richer: bohatší - hidden corner: skrytého kúta - relief: vydýchli - toast: prípitok - bride: nevesta - groom: ženícha - smiled: usmial
  15m 41s
 • An Unforgettable Day at Bratislava Castle: Jozef's Adventure

  13 MAY. 2024 · Fluent Fiction - Slovak: An Unforgettable Day at Bratislava Castle: Jozef's Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/an-unforgettable-day-at-bratislava-castle-jozefs-adventure/ Story Transcript: Sk: Na vrcholkoch krásneho mesta Bratislavy sa hrdo týči Bratislavský hrad. En: On the heights of the beautiful city of Bratislava proudly stands Bratislava Castle. Sk: V ten deň bolo slnečno a veselo. En: That day was sunny and cheerful. Sk: Turisti sa hemžili v hrade a všade bol smiech a zvedavosť. En: Tourists swarmed the castle, and laughter and curiosity were everywhere. Sk: Jozef a Martina, dobrí priatelia, tam tiež strávili deň. En: Jozef and Martina, good friends, spent their day there too. Sk: Spolu sa prechádzali po historických chodbách a obdivovali obrazy a starožitnosti. En: They walked together through the historic corridors, admiring the paintings and antiques. Sk: V jednom momente Jozef zbadal dvere s nápisom "Privátne". En: At one moment, Jozef noticed a door with the sign "Private." Sk: „Poďme tam, pozrieme sa,“ povedal Jozef nadšený. En: "Let's go in and take a look," Jozef said excitedly. Sk: „To nie je dobrý nápad,“ odpovedala Martina, ale Jozef ju už nepočúval. En: "That's not a good idea," Martina replied, but Jozef wasn't listening anymore. Sk: Otvoril dvere a našiel izbu plnú krásnych kostýmov. En: He opened the door and found a room full of beautiful costumes. Sk: Boli tam meči, helmy a nádherné šaty. En: There were swords, helmets, and gorgeous dresses. Sk: Jozef, plný nadšenia, si obliekol jeden farebný kostým. En: Jozef, filled with enthusiasm, put on one colorful costume. Sk: „Pozri sa na mňa, som rytier Jozef! En: "Look at me, I'm Knight Jozef!" Sk: “ zasmial sa. En: he laughed. Sk: Martina ho napomenula: „Zošli si to, nie je to pre nás! En: Martina scolded him: "Take that off, it's not for us!" Sk: “ Ale Jozef bol už vonku a turisti sa k nemu začali približovať. En: But Jozef was already outside, and tourists began to gather around him. Sk: „Prosím, môžeme sa s vami odfotiť? En: "Excuse me, can we take a picture with you? Sk: Vyzeráte skvele! En: You look great!" Sk: “ povedala jedna žena s fotoaparátom. En: a woman with a camera said. Sk: Jozef sa zrazu ocitol v obklopení turistov. En: Suddenly, Jozef found himself surrounded by tourists. Sk: Všetci si chceli urobiť s ním fotku. En: Everyone wanted a photo with him. Sk: Martina sa smiala. En: Martina laughed. Sk: „Pani, nemôžeš to robiť,“ povedala tichým hlasom. En: "Ma'am, you can't do that," she said quietly. Sk: Ale Jozef si to užíval. En: But Jozef was enjoying himself. Sk: Kulisky sa šírili, na priestranstve hradu bola zrazu zvláštna atmosféra plná smiechu a fotiek. En: The news spread, and there was suddenly a unique atmosphere full of laughter and photos in the castle grounds. Sk: Prišiel pracovník hradu a pozrel na Jozefa. En: A castle worker arrived and looked at Jozef. Sk: „Prepáčte pane, ale tento kostým je súčasťou expozície,“ povedal pokojne. En: "Excuse me, sir, but this costume is part of the exhibit," he said calmly. Sk: Turisti prestali fotiť a Jozef sa začervenal. En: The tourists stopped taking photos, and Jozef blushed. Sk: „Prepáčte, nevedel som,“ povedal nervózne a rýchlo sa vyzliekol z kostýmu. En: "Sorry, I didn't know," he said nervously and quickly took off the costume. Sk: Pracovník sa zasmial. En: The worker laughed. Sk: „To nič, aspoň ste všetkým spravili radosť,“ povedal. En: "It's alright, at least you made everyone happy," he said. Sk: Tak rýchlo, ako jeho hrdinské chvíľky začali, tak aj skončili. En: As quickly as his heroic moments began, they ended. Sk: Turisti sa rozišli a Jozef a Martina sa opäť vydali na prehliadku hradu. En: The tourists dispersed, and Jozef and Martina resumed their castle tour. Sk: Tentoraz Jozef opatrne za sebou zatváral všetky dvere. En: This time, Jozef carefully closed every door behind him. Sk: Spolu sa smiali a Martina povedala: „Tento výlet si budeme pamätať navždy! En: They laughed together, and Martina said, "We'll remember this trip forever!" Sk: “A tak ich deň na Bratislavskom hrade skončil s veľkým úsmevom a vzácnou pamäťou. En: And so their day at Bratislava Castle ended with big smiles and a cherished memory. Vocabulary Words: - En: Sk - heights: vrcholkoch - cheerful: veselo - swarmed: hemžili - historic: historických - corridors: chodbách - admiring: obdivovali - antiques: starožitnosti - noticed: zbadal - enthusiasm: nadšenia - scolded: napomenula - excitedly: nadšený - surrounded: obklopení - exhibit: expozície - blushed: začervenal - nervously: nervózne - atmosphere: atmosféra - resumed: vydali - cherished: vzácnou - curiosity: zvedavosť - privately: Privátne - knight: rytier - gathered: približovať - unique: zvláštna - laughter: smiech - smiles: úsmevom - carefully: opatrne - together: spolu - opened: otvoril - paintings: obrazy
  14m 41s
 • Mistaken Guide: A Wander in Bratislava

  12 MAY. 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Mistaken Guide: A Wander in Bratislava Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mistaken-guide-a-wander-in-bratislava/ Story Transcript: Sk: Lukáš sa potil na slnečnom námestí v Bratislave. En: Lukáš was sweating in the sunny square in Bratislava. Sk: Turisti okolo neho prechádzali a tešili sa na dobrodružstvá v Starom Meste. En: Tourists walked past him, looking forward to adventures in the Old Town. Sk: Lukáš práve prišiel z malého mestečka a bolo to jeho prvé stretnutie s rušným mestom. En: Lukáš had just arrived from a small town and it was his first experience in a bustling city. Sk: Vedel, že sa musí stretnúť s Katarínou, jeho starou priateľkou z vysoké školy, ale najprv chcel objaviť krásy Bratislavy. En: He knew he had to meet Katarína, his old friend from college, but first, he wanted to explore the beauties of Bratislava. Sk: Stál pri fontáne, ktorá hrala čarovnú hudbu vodných kvapiek, keď si všimol muža oblečeného v historickom kostýme. En: He stood by the fountain, which played a magical music of water droplets, when he noticed a man dressed in historical costume. Sk: Lukáš si pomyslel, že to musí byť turistický sprievodca. En: Lukáš thought he must be a tour guide. Sk: Bez váhania za ním vykročil, keďže sa muž rozprával samé zaujímavosti o okolitých budovách. En: Without hesitation, he followed the man as he talked about interesting facts about the surrounding buildings. Sk: Minúta za minútou, hodina za hodinou, Lukáš nasledoval výstredne oblečeného muža, pozeral ako rozdáva úsmevy, vtipy a niekedy aj svoje umenie náhodne okoloidúcim. En: Minute by minute, hour by hour, Lukáš followed the eccentrically dressed man, watching as he handed out smiles, jokes, and sometimes even his art to random passersby. Sk: Lukáš si myslel, že ide o nový štýl prehliadky, tak nepochyboval. En: Lukáš thought it was a new style of tour, so he had no doubts. Sk: Pred Dramatickým barokovým kostolom sa zastavili a muž začal hrať na fľaštičky s vodou. En: They stopped in front of the dramatic baroque church, and the man started playing with water bottles. Sk: Melódie boli ako dotyky víly, krásne a strhujúce. En: The melodies were like fairy touches, beautiful and captivating. Sk: Lukáš zaplesal s davom a tešil sa, že toto je najlepší sprievodca, akého mohol mať. En: Lukáš danced with the crowd and was delighted that this was the best guide he could have. Sk: Konečne muž skončil svoje predstavenie a Lukáš sa k nemu bližšie predral. En: Finally, the man finished his performance and Lukáš approached him. Sk: "Dakujem za úžasnú prehliadku! En: "Thank you for the amazing tour!" Sk: " povedal Lukáš. En: said Lukáš. Sk: Muž sa usmial, s prekvapením v očiach, a odpovedal: "Prehliadku? En: The man smiled, with surprise in his eyes, and replied, "Tour? Sk: Ja som umelec, zábavca, nie sprievodca. En: I'm an artist, entertainer, not a guide." Sk: "Lukáš bol zaskočený. En: Lukáš was taken aback. Sk: Zistil, že jednu hodinu nasledoval uličného umelca, umelca, ktorý vôbec nebol sprievodca. En: He realized that for an hour, he had been following a street artist, not a guide at all. Sk: Celý čas mal stretávať Katarínu na Hlavnom námestí pri Maxímiliánovej fontáne. En: He was supposed to meet Katarína at Hlavné námestie by Maximilian Fountain the entire time. Sk: Vtom do seba Lukáš s niekým narazí. En: Suddenly, Lukáš bumped into someone. Sk: Bol to Katarína, prišiel na stretnutie s úsmevom. En: It was Katarína, arriving for their meeting with a smile. Sk: "Vyzeráš zmätený," povedala Katarína, keď sa na neho pozrela s pobavením. En: "You look confused," Katarína said, looking at him amused. Sk: Lukáš rozprával svoju príhodu, a Katarína sa začala smiať. En: Lukáš told her his story, and Katarína started laughing. Sk: "Iba ty by si mohol nasledovať umelca namiesto sprievodcu," povedala so širokým úsmevom. En: "Only you would follow an artist instead of a guide," she said with a broad smile. Sk: Usmievali sa a s úsmevom vykročili spolu ulicami Starého Mesta, tentoraz v správnom smeru, s pravým sprievodcom – ich vzájomnou spoločnosťou. En: They smiled and walked together through the streets of the Old Town, this time in the right direction, with the right guide – each other's company. Sk: Lukáš si uvedomil, že niekedy cesta a osoby, ktoré stretnete, môžu byť rovnako úžasné ako samotný cieľ. En: Lukáš realized that sometimes the journey and the people you meet can be just as amazing as the destination itself. Sk: A omyl ho priviedol k nezabudnuteľnému príbehu a k smiechu s priateľkou, ktorý bude pamätať navždy. En: And his mistake led him to an unforgettable story and laughter with a friend, which he would remember forever. Vocabulary Words: - sweating: potil - adventures: dobrodružstvá - bustling: rušný - fountain: fontána - magical: čarovný - droplets: kvapiek - historical: historický - hesitation: váhania - eccentrically: výstredne - captivating: strhujúce - approached: bližšie - confused: zmätený - amused: pobavením - unforgettable: nezabudnuteľné - laughter: smiech - realized: uvedomil - destination: cieľ - surprise: prekvapením - guided: sprievodca - performance: predstavenie - dramatic: dramatický - touches: dotyky - delighted: potešil - uncommon: nezvyčajné - fairy: víly - artist: umelec - entertainer: zábavca - aback: zaskočený - journey: cesta - company: spoločnosť
  15m 28s
 • Umbrella Tales: Friendship in a Storm

  11 MAY. 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Umbrella Tales: Friendship in a Storm Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/umbrella-tales-friendship-in-a-storm/ Story Transcript: Sk: Bola raz jedna ulica v Bratislave, kde si ľudia vždy pomáhali. En: Once upon a time, there was a street in Bratislava where people always helped each other. Sk: Na tejto ulici žila Jana spolu so svojimi priateľmi Matejom a Lukášom. En: Jana lived on this street with her friends Matej and Lukáš. Sk: Jeden slnečný deň sa však obloha zatiahla a nad Bratislavou sa znenazdajky strhla prudká letná búrka. En: However, one sunny day, the sky suddenly darkened, and a strong summer storm unexpectedly swept over Bratislava. Sk: Jana sa práve vracala z knižnice a už dávno si nevšímala, aké čierne mraky sa plížia nad mestom. En: Jana was just returning from the library and hadn't noticed the dark clouds creeping over the city. Sk: Matej s Lukášom stáli pod veľkou lipou a diskutovali o novootvorenej kaviarni na nábreží Dunaja. En: Matej and Lukáš were standing under a large linden tree, discussing the newly opened café on the Danube embankment. Sk: Každý z nich mal so sebou dáždnik, pretože v Bratislave vie byť počasie nevyspytateľné. En: Each of them had an umbrella because the weather in Bratislava can be unpredictable. Sk: Keď sa prvé kvapky začali spúšťať z neba, Jana sa rozbehlila k chlapcom. En: As the first drops began to fall from the sky, Jana ran towards the boys. Sk: Bez toho, aby si to uvedomila, chytila Matejov dáždnik a odbudla ich so slovami, že si ho hneď vráti. En: Without realizing it, she grabbed Matej's umbrella and hurried them off, saying she would return it soon. Sk: Lukáš, ktorý si práve zapínal svoj dáždnik, ju len neisto sledoval. En: Lukáš, who was just opening his umbrella, watched her uncertainly. Sk: Matej však zostal v dáždi bez ochrany a čumel na Janku, ako odbehla do dažďa s jeho dáždnikom. En: However, Matej was left in the rain without protection, staring in surprise as Jana ran off into the rain with his umbrella. Sk: Lukáš a Matej si zrazu uvedomili, že stoja v búrke len so jedným dáždnikom. En: Suddenly, Lukáš and Matej realized they were standing in the storm with only one umbrella. Sk: Rozhodli sa, že sa oba schovajú pod Lukášov dáždnik a poponáhľajú sa do tepla kaviarne na nábreží. En: They decided to both take shelter under Lukáš's umbrella and hurried to the warmth of the café on the embankment. Sk: Cesta pod jedným dáždnikom bola však dosť nespretná a kým sa dostali do kaviarne, boli obaja premočení. En: However, the journey under one umbrella was quite clumsy, and by the time they reached the café, both of them were soaked. Sk: No pri káve a teplom pečive sa spoločne zasmiali na celej situácii. En: But over coffee and warm pastries, they laughed together at the whole situation. Sk: Matej bol síce mierne frustrovaný z toho, že Jana vziaľa jeho dáždnik, no vedel, že to nebolo úmyselné a že počasie v Bratislave je niekedy jednoducho nevyspytateľné. En: Although Matej was slightly frustrated that Jana had taken his umbrella, he knew it wasn't intentional and that the weather in Bratislava can sometimes be unpredictable. Sk: Medzitým Jana dorazila domov a hneď si všimla, že dáždnik, ktorý nesie, nepatrí jej. En: Meanwhile, Jana arrived home and immediately noticed that the umbrella she carried wasn't hers. Sk: Zahanbene a ospravedlnlivé sa vrátila späť do kaviarne. En: Feeling embarrassed and apologetic, she returned to the café. Sk: Keď do kaviarne vošla, priatelia na ňu s úsmevom pokynuli. En: When she entered, her friends greeted her with a smile. Sk: Jana im priniesla nie len Matejov dáždnik, ale aj teplý čaj a ospravedlnenie za zmätok. En: Jana not only brought back Matej's umbrella, but also warm tea and an apology for the confusion. Sk: Priatelia sa pohladkali a dali si slub, že nabudúce budú na počasie ešte viac pozorní. En: The friends forgave each other and made a promise to be more attentive to the weather in the future. Sk: Nakoniec strávili spolu príjemný večer v kaviarni, rozprávajúc si príbehy, smejúc sa a vychutnávajúc si pohodu a teplú atmosféru. En: In the end, they spent a pleasant evening in the café, sharing stories, laughing, and enjoying the cozy atmosphere. Sk: A aj keď búrka vonku ešte stále divoko zúrila, v ich srdciach svietilo slnko priateľstva a šťastia nenarušene. En: And even though the storm was still raging outside, in their hearts shone the undisturbed sun of friendship and happiness. Vocabulary Words: - strange: zvláštny - darkened: zatiahnutý - creeping: plížiaci sa - umpredictable: nevyspytateľný - grabbed: chytila - hurried: poponáhľal - uncertainly: neisto - protection: ochrana - forgave: odpustili - attentive: pozorný - clumsy: nespretný - confusion: zmätok - embankment: nábrežie - apology: ospravedlnenie - undisturbed: nenarušené - raging: divoko - realized: uvedomili - shelter: úkryt - further: ďalej - entertaining: zábavné - streets: ulice - shared: zdieľaný - smilingly: usmievavo - beckoned: pokynuli - apologetic: ospravedlnlivé - promise: sľub - awkward: neohrabaný - laughed: zasmiali sa - cozy: pohodlný
  14m 35s
 • Morning Mix-Up: Cappuccino Chaos Unfolds

  10 MAY. 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Morning Mix-Up: Cappuccino Chaos Unfolds Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/morning-mix-up-cappuccino-chaos-unfolds/ Story Transcript: Sk: Na úplnom začiatku sa svet prebudil do nového dňa a Bratislava's Old Town s ním. En: At the very beginning, the world woke up to a new day, and Bratislava's Old Town with it. Sk: Na hlavnom námestí, kde sa cítil duch histórie v každej dlaždici, sa rušné kaviarne prebúdzali k životu. En: On the main square, where the spirit of history could be felt in every cobblestone, bustling cafés were coming to life. Sk: Jana, mladá študentka, si práve na jednom z týchto miest hľadala pohodlné miesto, kde mohla popíjať svoje obľúbené ranné cappuccino. En: Jana, a young student, was looking for a comfortable spot at one of these places to enjoy her favorite morning cappuccino. Sk: Len čo sa zadívala na preplnený stôl, kde sa ocitla, vedľa nej prešiel náhodný chodec a nehodou zrazil jej kávu. En: Just as she gazed at the crowded table where she found herself, a random passerby accidentally knocked over her coffee. Sk: Jana sa predklonila, aby zobrala servítku, a vtom sa jej káva záhadne vymenila s kávou cudzinca. En: Jana leaned over to grab a napkin, and in that moment, her coffee mysteriously switched with the stranger's coffee. Sk: V tej chvíli netušila, aké komické nedorozumenia nasledujú. En: She had no idea how comical misunderstandings would ensue at that moment. Sk: Cudzinec, ktorým bol nič netušiaci Martin, si medzitým užíval prvé sústo zo svojho croissantu, keď si uvedomil, že jeho káva má čudný, presladený nádych. En: Meanwhile, the unsuspecting stranger, Martin, was already enjoying the first bite of his croissant when he realized that his coffee had a strange, overly sweet flavor. Sk: "To musí byť chyba," pomyslel si a prehltol zvláštnu chuť. En: "This must be a mistake," he thought and swallowed the peculiar taste. Sk: Jana, teraz s cudzou kávou v ruke, sa pozerala na svoju obľúbenú knihu, ale jej myseľ bola inde. En: Now holding a stranger's coffee in her hand, Jana looked at her favorite book, but her mind was elsewhere. Sk: Nemohla sa sústrediť, pretože vďaka chybami ani nehala tú správnu chuť svojej obľúbenej kávy. En: Unable to concentrate because of the mix-up, she couldn't even savor the right flavor of her favorite coffee. Sk: Zatiaľ Martin, ktorý sa pokúšal znovu si objednať svoje obvyklé espresso, sa stretol s Peterom, svojim dobrým priateľom, ktorý práve prechádzal okolo. En: Meanwhile, Martin, trying to order his usual espresso again, met Peter, his good friend who happened to be passing by. Sk: Peter, nadšený z nečakaného stretnutia, si všimol Martinov rozpačitý výraz. En: Excited about the unexpected encounter, Peter noticed Martin's puzzled expression. Sk: "Čo sa deje? En: "What's going on?" Sk: " opýtal sa s úsmevom. En: he asked with a smile. Sk: Martin mu omylom povedal, že jeho káva bola niečím zmenená. En: Martin mistakenly told him that his coffee had been changed in some way. Sk: Pri snahe vysvetliť vzniknutý chaos, Jana začala rozprávať s baristom, ktorý sa snažil obidve objednávky opraviť. En: In an attempt to explain the ensuing chaos, Jana began to talk to the barista, who was trying to fix both orders. Sk: Peter, ktorý bol tiež vášnivý milovník kávy, sa pripojil k rozhovoru a vtipne poznamenal, že zrejme duch Bratislavy's Old Town si zažartoval s ich kávami. En: Peter, also a passionate coffee lover, joined the conversation and playfully remarked that the spirit of Bratislava's Old Town was probably playing a trick with their coffees. Sk: Na konci massa barista, Peter, Jana a Martin stáli spoločne a smiali sa nad tým, ako taký malý omyl môže viesť k takým zábavným situáciám. En: In the end, the barista, Peter, Jana, and Martin stood together and laughed at how such a small mistake could lead to such amusing situations. Sk: Barista im ponúkol bezplatné nápoje ako ospravedlnenie za nedorozumenie a všetci súhlasili, že kvôli tomu bolo ich ráno oveľa zaujímavejšie. En: The barista offered them free drinks as an apology for the misunderstanding, and everyone agreed that it made their morning much more interesting. Sk: Veľmi brzy sa z Janiného a Martinového malého omylu stal základ pre nové priateľstvo. En: Soon, Jana's and Martin's small mistake became the foundation for a new friendship. Sk: A tak všetky nedorozumenia sa rozplynuli ako pena na rozprašujúcom sa cappuccine a ranné stresy boli nahradené novou radostnou spomienkou v srdci starobylého Bratislava's Old Town. En: And so, all the misunderstandings dissipated like foam on a frothy cappuccino, and the morning stresses were replaced by a joyful new memory in the heart of the ancient Bratislava's Old Town. Vocabulary Words: - world: svet - bustling: rušný - cobblestone: dlaždica - misunderstandings: nedorozumenia - croissant: croissant - puzzle: rozpačitý - amusing: zábavný - foamy: pena - savor: nahustiť - encounter: stretnutie - comical: komické - unexpected: nečakaný - mix-up: zamenenie - foundation: základ - enthusiastic: nadšený - apology: ospravedlnenie - amusingly: zábavne - venture: odvaha - passerby: chodec - puzzled: zmatený - joyful: radostný - modify: zmeniť - frothy: nadýchaný - encounter: stretnutie - chuckle: smiech - entwined: prepletený - cappuccino: cappuccino - conversation: rozhovor - dissipated: rozplynuli - barista: barista
  15m 8s

Are you ready to supercharge your Slovak listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra más
Are you ready to supercharge your Slovak listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Slovak, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Slovak and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Bratislava, Košice, or High Tatras? Maybe you want to speak Slovak with your grandparents from Banská Bystrica?

Our podcast will provide you with the cultural and linguistic background needed to fully immerse yourself in Slovakia, the heartland where the Slovak language is primarily spoken. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Slovak listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Zlepšte svoje počúvacie schopnosti s našimi slovenskými príbehmi ešte dnes!
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca