The Hidden Treasure Hunt: Secrets of Vilnius' Ancient Catacombs

10 de jun. de 2024 · 16m 19s
The Hidden Treasure Hunt: Secrets of Vilnius' Ancient Catacombs
Capítulos

01 · Main Story

1m 43s

02 · Vocabulary Words

12m 19s

Descripción

Fluent Fiction - Lithuanian: The Hidden Treasure Hunt: Secrets of Vilnius' Ancient Catacombs Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/the-hidden-treasure-hunt-secrets-of-vilnius-ancient-catacombs/ Story Transcript: Lt: Vilniaus senamiestyje buvo tylu...

mostra más
Fluent Fiction - Lithuanian: The Hidden Treasure Hunt: Secrets of Vilnius' Ancient Catacombs
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/the-hidden-treasure-hunt-secrets-of-vilnius-ancient-catacombs

Story Transcript:

Lt: Vilniaus senamiestyje buvo tylu ir paslaptinga.
En: In the old town of Vilnius, it was quiet and mysterious.

Lt: Gatvės šviestuvai švietė kaip žvaigždės, o seni pastatai atrodė pilni istorijų.
En: The streetlights shone like stars, and the old buildings seemed full of stories.

Lt: Lukas, Gabija ir Jokūbas vaikščiojo siauromis gatvelėmis su pergamentu rankose.
En: Lukas, Gabija, and Jakobas were walking along the narrow streets with a parchment in hand.

Lt: Tai buvo senas rankraštis, kuris aprašė paslėptą lobį.
En: It was an old manuscript describing a hidden treasure.

Lt: Šį rankraštį rado Jokūbas senoje bibliotekoje.
En: Jakobas had found this manuscript in an old library.

Lt: „Lukas, žiūrėk, čia rašo apie katakombas po miestu,“ sakė Gabija, prieidama arčiau.
En: “Lukas, look, it talks about catacombs under the city,” said Gabija, coming closer.

Lt: „Turime rasti įėjimą.“
En: “We need to find the entrance.”

Lt: Lukas pažvelgė į rankraštį ir pamatė pirmąjį užuominą.
En: Lukas looked at the manuscript and saw the first clue.

Lt: „Eikime į Aušros Vartus, ten prasideda kelionė.“
En: “Let’s go to the Gates of Dawn; that's where the journey begins.”

Lt: Trijulė skubėjo prie Vartų.
En: The trio hurried to the Gates.

Lt: Priartėję jie pamatė senuosius raštus ant sienos.
En: When they arrived, they saw ancient writings on the wall.

Lt: „Du Paukščiai skrenda į rytus, o po jais slepiasi raktas“, skaitė Jokūbas garsiai.
En: “Two birds fly east, and beneath them hides a key,” Jakobas read aloud.

Lt: Lukas žiūrėjo į sieną atidžiai.
En: Lukas carefully examined the wall.

Lt: „Čia! Du angelai – vienas su sparnais.
En: “Here! Two angels—one with wings.

Lt: Pažiūrėkit po statula.“
En: Look under the statue.”

Lt: Jokūbas atsargiai pakėlė mažą akmenį ir rado raktą.
En: Jakobas cautiously lifted a small stone and found a key.

Lt: „Turime raktą!
En: “We have the key!

Lt: Kur dabar?“
En: Where to now?”

Lt: Gabija pervertė rankraštį toliau.
En: Gabija flipped through the manuscript further.

Lt: „Dabar į Šv. Onos bažnyčią.“
En: “Now to St. Anne’s Church.”

Lt: Paslaptingas vyras slėpėsi už kampo, sekdamas jų veiksmus.
En: A mysterious man was hiding around the corner, following their actions.

Lt: Jis norėjo lobį rasti pirmas.
En: He wanted to find the treasure first.

Lt: Trijulė greitai nuėjo prie bažnyčios ir pradėjo ieškoti užuominos.
En: The trio quickly went to the church and began searching for the clue.

Lt: „Žiūrėkit! Po altoriumi yra slaptas įėjimas,” sakė Lukas su džiaugsmu.
En: “Look! Under the altar, there’s a hidden entrance,” said Lukas excitedly.

Lt: Jie atidarė mažas duris ir nusileido laiptais į tamsius katakombus.
En: They opened the small door and descended the stairs into the dark catacombs.

Lt: Sienos buvo drėgnos, o oras - šaltas.
En: The walls were damp, and the air was cold.

Lt: Jie sekė senos žvakės šviesą.
En: They followed the light of an old candle.

Lt: „Čia labai tamsu ir ilgesys,“ sakė Gabija.
En: “It’s very dark and eerie here,” said Gabija.

Lt: Staiga jie išgirdo garsą už nugaros.
En: Suddenly, they heard a noise behind them.

Lt: „Kas ten?“ – šaukė Jokūbas.
En: “Who’s there?” yelled Jakobas.

Lt: Tai buvo tas paslaptingas vyras.
En: It was the mysterious man.

Lt: „Aš jus sekiau ir noriu lobio.“
En: “I’ve been following you, and I want the treasure.”

Lt: „Ne! Mes radome lobių užuominą pirma!“ sakė Lukas drąsiai.
En: “No! We found the treasure clue first!” said Lukas bravely.

Lt: Vyras bandė juos sustabdyti, bet Gabija atrado slaptą duris.
En: The man tried to stop them, but Gabija discovered a secret door.

Lt: „Čia - paskutinė užuomina!“
En: “Here’s the final clue!”

Lt: Viduje buvo didelis aukso krūvis.
En: Inside was a large pile of gold.

Lt: Vyras pamatęs jų ryžtą, nusivylęs pabėgo.
En: Seeing their determination, the man, disappointed, ran away.

Lt: Lukas, Gabija ir Jokūbas stovėjo su didžiule lobiu priešais juos.
En: Lukas, Gabija, and Jakobas stood with the magnificent treasure before them.

Lt: „Mes tai padarėme!“ šaukė jie.
En: “We did it!” they shouted.

Lt: Draugai laimingi apsikabino ir jautėsi kaip herojai.
En: The friends hugged happily and felt like heroes.

Lt: Lobių istorija vėl kėlė gyvasti Vilniaus senamiesčio gatvėmis.
En: The story of the treasure brought new life to the streets of Vilnius' old town.


Vocabulary Words:
 • mysterious: paslaptinga
 • manuscript: rankraštis
 • hidden: paslėptą
 • entrance: įėjimą
 • examined: žiūrėjo
 • statue: statula
 • cautiously: atsargiai
 • flipped: pervertė
 • clue: užuomina
 • following: sekdamas
 • altoriumi: altoriaus
 • descended: nusileido
 • stairs: laiptais
 • damp: drėgnos
 • eerie: ilgesys
 • noise: garsą
 • yelled: šaukė
 • magnificent: didžiule
 • heroes: herojai
 • treasure: lobis
 • searching: ieškoti
 • veil: šviestuvai
 • corner: kampo
 • following: sekdamas
 • riddle: raštus
 • wet: drėgnas
 • cold: šaltas
 • disappointed: nusivylęs
 • pile: krūvis
 • determination: ryžtą
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Organización Kameron Kilchrist
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca