Portada del podcast

FluentFiction - Irish

 • Healing on the Cliffs: A Journey of Renewal and Connection

  24 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Irish: Healing on the Cliffs: A Journey of Renewal and Connection Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/healing-on-the-cliffs-a-journey-of-renewal-and-connection/ Story Transcript: Ga: Ar bharr na hailleacha móra, lasmuigh de ghuth na farraige agus an fharraige ag brú i gcoinne na gcarraigeacha, bhí Mairead ag siúl i dtreo an éadóchais. En: On the edge of the great cliffs, amidst the sound of the sea and the waves crashing against the rocks, Mairead was walking towards despair. Ga: Bhí caidreamh fada thart léi agus theastaigh uait béim mhór a thabhairt uirthi féin. En: A long-term relationship had ended for her, and she wanted to focus on herself. Ga: Bhí Mairead ag fanacht sa bhaile beag ar imeall na haille. En: Mairead was staying in a small village on the cliff’s edge. Ga: Bhí sí ag dul ag hike léi féin an lá sin. En: She intended to go hiking alone that day. Ga: Ach, ar maidin shocraigh sí ar rud éigin eile a dhéanamh. En: But, in the morning, she decided to do something else. Ga: Shocraigh sí dul ar thuras treoraithe. En: She opted for a guided tour. Ga: Ar an mbealach, bhuail Mairead le Conor, treoraí áitiúil, a bhí i mbun a chuid treorach. En: On the way, Mairead met Conor, a local guide, who was busy giving his tours. Ga: Thug sé cuairt ar a lán áiteanna i rith a shaoil agus bhí a gach cúinne den bhaile. En: He had visited many places in his life and knew every corner of the village. Ga: Bhí sé cairdiúil agus oscailte, ach bhraith sé go raibh sé aisteach ag caint le strainséirí. En: He was friendly and open, but found it odd to talk to strangers. Ga: Bhí leisce ar Mairead a bheith ag caint le daoine nua, go háirithe tar éis an chaidrimh a réab ar fad. En: Mairead was hesitant to talk to new people, especially after her relationship had completely fallen apart. Ga: Ach thosaigh siad ag comhrá go mall. En: But they began to chat slowly. Ga: Bhí suim aige i mbunphlé leis an dúlra agus an ceantar. En: He had a keen interest in discussing nature and the area. Ga: D’fhiosraigh Conor más rud é go raibh sí sásta suíomhanna rúnda na n-aillte a fheiceáil. En: Conor inquired if she would like to see the secret spots of the cliffs. Ga: Dúradh sé, "Tá áit speisialta agam. En: He said, "I have a special place. Ga: Suíomh ciúin, spéisialta iontach le haghaidh grianghrafadóireachta. En: A quiet, special spot perfect for photography." Ga: " Cé go raibh eagla ar Mhairead roimh an mbagairt arís agus eagla uirthi roimh oscailt suas, ghlac sí leis an gcuireadh. En: Although Mairead was afraid of opening up again and fearful of the threat of pain, she accepted the invitation. Ga: Le linn an turais, thaispeáin Conor aildreachta éagsúla díobh, aileach beag le bláthanna fiáine áille, agus radharc iontach osean. En: During the tour, Conor showed her various formations, a small cliff adorned with beautiful wildflowers, and a magnificent ocean view. Ga: Bhí an fharraige ag dul i dtreo na spéire, agus bhí an spéir líonta le tonntracha oráistí agus corcra. En: The sea stretched towards the horizon, and the sky was filled with waves of orange and purple. Ga: Ag pointe amháin, shuigh siad síos ag am dul faoi gréine. En: At one point, they sat down to watch the sunset. Ga: Bhí an ghrian ag titim go mall. En: The sun was slowly descending. Ga: Bhí an ghrian ag titim go mall, agus thug Conor faoina chroíscéal féin. En: The sun was slowly descending, and Conor shared his own heartfelt story. Ga: Inis sé faoi conas a bhí a cheangal leis an gcuid seo den tír mar oidhreacht ón nGaeilge. En: He spoke about how his connection to this part of the country was a heritage from the Irish language. Ga: Bhí faoiseamh le brath ó chroí Mhairead. En: A sense of relief could be felt emanating from Mairead's heart. Ga: Í, mothú suaimhnis ag dul tríthi, d’fhág roinnt scéala a c(h)roí féin ar Conor. En: She, feeling a sense of calm washing over her, shared some stories of her own heart with Conor. Ga: Bhí eagla uirthi, ach thionlsaigh an bheirt acu banna de bharr na n-oidhreachtaí agus na gcaibidíl dá saol féin. En: She was scared, but the two of them formed a bond from their heritages and the chapters of their own lives. Ga: Ag deireadh na hoíche sin, chinn siad "Tá sé in am dúinn leanúint ar aghaidh ag fiosrú an cheantair. En: At the end of that evening, they decided, "It’s time for us to continue exploring the area. Ga: B’fhéidir go gcasfaimid le chéile arís amárach. En: Maybe we’ll meet again tomorrow." Ga: "Bhí muinín athnuaite ag Mairead iontu féin agus thosaigh sí aithne a chur ar a Croí féin arís. En: Mairead found renewed confidence in herself and began to get reacquainted with her own heart. Ga: D’fhéadfadh sí an deis a thógáil le dul i mbun caidrimh nua agus neart a bhaint aisti. En: She could take the opportunity to form new relationships and draw strength from them. Ga: Chuaigh Conor ag braistint bhí duine ann a thabharfadh ómós don cheantar agus a thuiscint níos doimhne. En: Conor felt he had found someone who would honor the area and understand it more deeply. Ga: Seo mar a thosaigh caidreamh nua ar na hailleacha móra. En: And so, a new relationship began on the high cliffs. Ga: Tosaíonn gach turas le céim amháin, agus anois bhí an chéad chéim glacadh ag Mairead agus Conor. En: Every journey starts with a single step, and now Mairead and Conor had taken that first step. Ga: An grian ag éirí lá eile ag tabhairt dóchas agus féidearthachtaí nua orthu. En: The sun rose again the next day, bringing new hope and possibilities for them. Vocabulary Words: - edge: imeall - cliffs: ailleacha - amidst: lasmuigh - despair: éadóchas - opted: shocruigh - local: áitiúil - hesitant: leisce - formed: thionslaigh - secret: rúnda - threat: bagairt - formations: aildreachta - adorned: maisithe - magnificent: iontach - ocean: osean - descend: titim - heritage: oidhreacht - relief: faoiseamh - emanated: éirithe - calm: suaimhneas - reacquainted: aithne a chur arís - opportunity: deis - exploring: fiosraigh - confidence: muinín - renewed: athnuaite - bond: banna - treoraithe: treoraí - wildflowers: bláthanna fiáine - waves: tonntracha - inherit: oidhreacht - spacious: fairsing
  Escuchado 16m 46s
 • The Lost Amulet of Cladach Muirintach: Niall’s Brave Journey

  23 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Irish: The Lost Amulet of Cladach Muirintach: Niall’s Brave Journey Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/the-lost-amulet-of-cladach-muirintach-nialls-brave-journey/ Story Transcript: Ga: Ag an imeall thiar d'Éirinn, i ngleann cianda darb ainm Cladach Muirintach, bhí aillte arda, uaimheanna ceilte, agus ceantar álainn uafásach. En: At the western edge of Ireland, in a remote valley called Cladach Muirintach, there were tall cliffs, hidden caves, and a magnificently beautiful area. Ga: Bhí boladh na mara agus na bláthanna fiáine san aer. En: The air was filled with the scent of the sea and wildflowers. Ga: Bhí an samhradh ann agus bhí féile lae Meithimh ann freisin. En: It was summer and there was a midsummer festival. Ga: Bhí an aimsir ag athrú. En: The weather was changing. Ga: Bhí na scamaill dorcha ag cruinniú sa spéir. En: Dark clouds were gathering in the sky. Ga: Bhí Niall ag siúl ar chosán garbh cois na gcladach. En: Niall was walking along a rough path by the shore. Ga: Bhí sé diongbháilte rud ar leith a fháil. En: He was determined to find something special. Ga: Bhí seanteach a mhuintire ann agus ceann de na seodanna ba luachmhaire, amulet álainn, a bhí caillte le fada. En: His family's old house was there and one of the most precious jewels, a beautiful amulet, had been lost for a long time. Ga: Bhí Niall spreagtha ag finscéalta a theaghlaigh agus níor theastaigh uaidh éirí as. En: Niall was inspired by his family's legends and he did not want to give up. Ga: Bhí sé ag siúl ar chosa an aille. En: He was walking at the foot of the cliff. Ga: Bhí an rian caol. En: The trail was narrow. Ga: Bhí sé ag breathnú ar aghaidheanna clochacha na n-aillte. En: He was looking at the rocky faces of the cliffs. Ga: Tá sé ar eolas nach é an taobh seo is sábháilte. En: It was known that this side was not the safest. Ga: Ach bhí Niall cróga. En: But Niall was brave. Ga: Bhí sé ag iarraidh leanúint ar aghaidh. En: He wanted to continue. Ga: De réir a chéile, thosaigh sé ag cur báistí. En: Gradually, it started to rain. Ga: Bhí na bóithre ag éirí sleamhain. En: The paths were becoming slippery. Ga: Tá na gaotha ag méadú. En: The winds were increasing. Ga: Bhí imní ar Niall. En: Niall was worried. Ga: Bhí sé aineolach ar an gcríoch, ach bhí sé toilteanach leanúint ar aghaidh. En: He was unfamiliar with the terrain, but he was willing to go on. Ga: Bhí a chroí ag preabadh go tapa. En: His heart was beating fast. Ga: Ar deireadh thiar, tháinig Niall go haitheas i lár na stoirme. En: Finally, Niall came to a halt in the middle of the storm. Ga: Bhí stoirmeacha ag bualadh isteach go fíochmhar in éadan na gcarraigeacha. En: Storms were fiercely crashing against the rocks. Ga: Ach ansin, ag splancach tintreach, chonaic sé é; bealach a bhí beag agus ceilte. En: But then, with a flash of lightning, he saw it; a small hidden path. Ga: Bhí sé faoi na haillte, ag bun an bhalla mhóir cloiche. En: It was under the cliffs, at the bottom of the tall stone wall. Ga: Bhí sé ina amhras ar feadh soicind, ach bhain sé an misneach as a chroí agus shocraigh sé éal sa treo sin. En: He hesitated for a second, but he gathered courage from his heart and decided to go that way. Ga: Thosaigh sé ag slíomhadh go mall síos an bhalla. Bhí sé áirithe ar gach céim. En: He began to carefully climb down the wall, making sure of every step. Ga: Ní fhéadfadh sé a chreidiúint nuair a bhain sé amach an uaimh bheag. En: He could not believe it when he reached the small cave. Ga: Chaith sé solas ar an taobh istigh a bhí fliuch agus dorcha. En: He cast light on the wet and dark interior. Ga: Ar chófra i lár na huaimhe, bhí sé ann - an t-amulet breá, crafted go hálainn. En: On a chest in the middle of the cave, there it was - the beautiful amulet, exquisitely crafted. Ga: Shamhlaigh sé go raibh a sheantuismitheoirí leis. En: He imagined his grandparents with him. Ga: Bhí sé lán de bhród. En: He was filled with pride. Ga: D'fhill sé ar ais go slán óna thuras. En: He safely returned from his journey. Ga: Bhí sé níos muinín agus níos cróga anois. En: He was more confident and braver now. Ga: Thuig sé go raibh sé in ann aon dúshlán a shárú le misneach agus seasmhacht. En: He realized that he could overcome any challenge with courage and perseverance. Ga: Bhí sé ag fáil amach nach raibh feoil a shinsir amú. En: He was discovering that his ancestors' legacy was not in vain. Ga: Bhí sé anois ina chuid den chiorcal neamhbhásach d'fhinscéalta a mhuintire. En: He was now part of the immortal circle of his family's legends. Vocabulary Words: - remote: cianda - cliff: aill - hidden: ceilte - scent: boladh - gathering: ag cruinniú - determined: diongbháilte - precious: luachmhaire - amulet: amulet - inspired: spreagtha - foot: cosa - narrow: caol - rocky: clochacha - gradually: de réir a chéile - slippery: sleamhain - terrain: críoch - beating: preabadh - halt: aitheas - storm: stoirm - fiercely: go fíochmhar - lightning: tintreach - flash: splancach - hesitated: ina amhras - courage: misneach - gathered: bhain - carefully: go mall - chest: cófra - imagined: shamhlaigh - filled: lán - perseverance: seasmhacht - legacy: feoil
  Escuchado 15m 5s
 • Journey to Creativity: A Foggy Adventure at the Cliffs of Moher

  22 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Irish: Journey to Creativity: A Foggy Adventure at the Cliffs of Moher Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/journey-to-creativity-a-foggy-adventure-at-the-cliffs-of-moher/ Story Transcript: Ga: Bhí sé maidin bhog agus na scamaill ag rince sa spéir. En: It was a mild morning, and the clouds were dancing in the sky. Ga: Bhí Aisling, Liam, agus Cian ag tnúth le turas iontach. En: Aisling, Liam, and Cian were looking forward to an amazing trip. Ga: Bhí na trí chara ar a mbealach chuig Aillte an Mhothair. En: The three friends were on their way to the Cliffs of Moher. Ga: Bhí siad ag lorg inspioráide dá dtionscadal ealaíne nua. En: They were seeking inspiration for their new art project. Ga: "An bhfuil tú réidh? En: "Are you ready?" Ga: " arsa Aisling le gáire. En: Aisling asked with a smile. Ga: "Tá mé réidh! En: "I’m ready!" Ga: " arsa Liam go bródúil. En: Liam said proudly. Ga: "Agus mise," a dúirt Cian go gliondarach. En: "And so am I," Cian said cheerfully. Ga: Shiúil siad feadh na cosáin sléibhe. En: They walked along the mountain paths. Ga: Bhí an gaoth ag séideadh, agus bhí an farraige ag luascadh thíos. En: The wind was blowing, and the sea was swaying below. Ga: Bhí an radharc dochreidte. En: The view was incredible. Ga: Ach go tobann, thosaigh na scamaill ag tiús. En: But suddenly, the clouds started to thicken. Ga: Tháinig ceo trom anuas ar na haillte. En: A heavy fog descended on the cliffs. Ga: Bhí sé deacair an bealach a fheiceáil. En: It was difficult to see the way. Ga: "Tá an ceo róthrom," a dúirt Liam. En: "The fog is too thick," Liam said. Ga: "Cad a dhéanfaimid? En: "What will we do?" Ga: ""Ná bí buartha," arsa Aisling. En: "Don’t worry," Aisling said. Ga: "Gabhaigí liom. En: "Follow me." Ga: " Choinnigh sí a lámh amach agus thionóla siad le chéile. En: She held out her hand and they gathered together. Ga: Bhí an ceo ag méadú, ach lean siad uirthi ag siúl go mall. En: The fog was increasing, but they continued walking slowly. Ga: Bhí cúpla céim eile á ghlacadh acu nuair a chualathas torann aisteach. En: They were taking a few more steps when a strange sound was heard. Ga: "An bhfuil sibh ag cloisteáil é sin? En: "Do you hear that?" Ga: " arsa Cian. En: Cian said. Ga: "D'inis mo sheanmháthair scéal dom faoi seo," a dúirt Aisling le súilíní ar lasadh. En: "My grandmother told me a story about this," Aisling said with eyes shining. Ga: "Tá scéal ann faoi eachtrannaigh a chosnaíonn na haillte. En: "There’s a tale about aliens who guard the cliffs." Ga: ""B'fhéidir go bhfuil ár n-eacht ar tí tosú," arsa Liam go spraíúil. En: "Maybe our adventure is just beginning," Liam said playfully. Ga: Lean siad ar aghaidh, ag lorg radharcanna nua, a thit amach as an gceo. En: They continued, looking for new sights, emerging from the fog. Ga: Leis sin, d’imigh an ceo de réir beag. En: With that, the fog gradually lifted. Ga: Tháinig siad ar thobair beag ag bun na haillte. En: They came upon a small well at the base of the cliffs. Ga: Bhí sé clúdaithe le caonach agus bláthanna fiáine. En: It was covered in moss and wildflowers. Ga: "Seo linn," a dúirt Aisling. En: "Here we are," Aisling said. Ga: "Tá an t-eolas anseo dúinn. En: "The knowledge is here for us." Ga: " Shuigh siad síos, ag féachaint timpeall. En: They sat down, looking around. Ga: Léirigh na trí chara an tobar beag agus phléigh siad a gcuid smaointe. En: The three friends examined the small well and discussed their ideas. Ga: Bhí mothúchán síochánta ann, inspioráid ag glioscarnadh tríd an aer. En: There was a peaceful feeling, with inspiration sparkling in the air. Ga: "Feicfidh muid cad a tharlóidh," arsa Liam go muiníneach. En: "We’ll see what happens," Liam said confidently. Ga: "Ach d’éirigh linn teacht anseo inniu. En: "But we managed to get here today." Ga: "Bhí siad ag dul ar ais ar an mbealach, an ceo ag éirí níos éadroime. En: They were making their way back, the fog becoming lighter. Ga: Ag an deireadh, bhí siad lán d’inspioráid agus smaointe nua. En: In the end, they were full of inspiration and new ideas. Ga: D’fhoghlaim siad gur féidir le turas éiginnte a bheith lán le seoda faoi cheilt. En: They learned that an uncertain journey can be filled with hidden treasures. Ga: Nuair a shroich siad a dtithe, bhí a gcroíthe lán le háthas. En: When they reached their homes, their hearts were full of joy. Ga: Bheadh ealaín álainn á cruthú acu óna dturas chuig Aillte an Mhothair. En: They would create beautiful art from their trip to the Cliffs of Moher. Ga: Críochnaigh siad a dturas lán le brionglóidí nua agus cumais nua. En: They finished their journey filled with new dreams and new abilities. Ga: Tá deireadh leis an scéal. En: The end. Vocabulary Words: - mild: bhog - dancing: ag rince - looking forward to: ag tnúth le - inspiration: inspioráid - paths: cosáin - blowing: séideadh - swaying: luascadh - thicken: tiús - descended: tháinig anuas - fog: ceo - dear: deacair - thicken: méadú - heard: chualathas - strange: aisteach - aliens: eachtrannaigh - tale: scéal - guard: chosnaíonn - emerging: a thit amach - gradually: de réir beag - well: tobair - base: bun - covered: clúdaithe - moss: caonach - discussed: phléigh - sparkling: ag glioscarnadh - uncertain: éiginnte - hidden: faoi cheilt - joy: áthas - create: cruthú - dreams: brionglóidí
  Escuchado 15m 29s
 • Market Magic: Finding the Perfect Gift in Galway's Eyre Square

  21 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Irish: Market Magic: Finding the Perfect Gift in Galway's Eyre Square Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/market-magic-finding-the-perfect-gift-in-galways-eyre-square/ Story Transcript: Ga: Bhí gealghrian ag scaladh ar cearnóg Eyre i nGaillimh. En: The bright sun was shining on Eyre Square in Galway. Ga: Bhí an mhargadh lán le dallóga ildaite, bolaithe blasta, agus ceardaithe ag tógáil siamsaíochta dá gcuid earraí. En: The market was full of colorful stalls, delicious smells, and craftsmen proudly showcasing their goods. Ga: Bhí an áit beo beathach le gáire agus ceol. En: The place was alive with laughter and music. Ga: Bhí Aoife agus Cian ag siúl timpeall, ag féachaint ar na ceardaíochtaí lámhdhéanta. En: Aoife and Cian were walking around, looking at the handmade crafts. Ga: Bhí siad ag lorg bronntanas speisialta do lá breithe mháthair Chiain. En: They were searching for a special gift for Cian's mother's birthday. Ga: Bhí sí mar bhallóg ar a gcroíthe agus bhí siad ag iarraidh rud iontach a aimsiú. En: She was dear to their hearts, and they wanted to find something amazing. Ga: "Tá an t-airgead linn, Aoife," arsa Cian le gáire. En: "We have the money, Aoife," Cian said with a smile. Ga: "Ní mór dúinn an bronntanas foirfe a fháil. En: "We must find the perfect gift." Ga: "Thosaigh siad ag siopadóireacht. En: They began shopping. Ga: Chonaic Aoife muga lámhdhéanta. En: Aoife saw a handmade mug. Ga: "Cian, féach ar an seo! En: "Cian, look at this! Ga: Muga álainn é seo. En: This is a beautiful mug. Ga: Ach b'fhéidir nach bhfuil sé speisialta go leor. En: But maybe it's not special enough." Ga: "Bhí céad séidí gréine ag soilsiú ar bhratácha na margaidh. En: The sun's rays were lighting up the market banners. Ga: D'aithin Cian sclábhaí croíthe. En: Cian spotted a heart ornament. Ga: "Aoife, féach ar an bronnta seo! En: "Aoife, look at this gift! Ga: Tá sé lámhdhéanta agus taispeánann sé gairdín beag le bláthanna ag fás. En: It's handmade and shows a small garden with blooming flowers." Ga: "Cé gur cheap Aoife gur aoibhinn an rud é, déan an-dúil aici go mb'fhéidir rud níos fearr a bheith ann. En: Although Aoife thought it was lovely, she felt there might be something better out there. Ga: Rinne siad a n-iarracht i gcónaí. En: They kept searching diligently. Ga: Chuaigh siad ó sheastán go seastán. En: They went from stall to stall. Ga: Nuair a chonaic siad seod beag, cothrom le tantáin, bhí an faidia a ngá leo le fáil acu. En: When they saw a small, delicate necklace, they knew they had found what they needed. Ga: "Seo é," arsa Aoife. En: "This is it," said Aoife. Ga: "Is galánta agus uathúil é seo. En: "It's elegant and unique." Ga: "D'aontaigh Cian. En: Cian agreed. Ga: Bhí an seod foirfe, mearchunrar dorcha corcairdhearg le clocha soilsiúla. En: The necklace was perfect, a dark crimson pendant with sparkling stones. Ga: Chinn siad gurb é seo an bronntanas do mháthair Chiain. En: They decided this would be the gift for Cian's mother. Ga: Cheannaigh siad é, agus mhothaigh siad go raibh an méid a bhí ag teastáil uathu acu. En: They bought it and felt they had found exactly what they needed. Ga: "Tá sí féin féin ag aoibh gháire," dúirt Cian. En: "She'll be smiling herself," Cian said. Ga: D'fhág siad an margadh le gealgháire ar a n-aghaidh agus croíthe lán le pléisiúr. En: They left the market with smiles on their faces and hearts full of joy. Ga: Bhí an lá foirfe dóibh, agus thuig siad nach raibh aon rud níos fearr ná an sármhaitheasa d'athrú an phléisiúir le chéile i cearnóg Eyre i nGaillimh. En: It was a perfect day for them, and they realized there was nothing better than sharing moments of pleasure together in Eyre Square in Galway. Ga: Bhí áthas orthu faoin rud a bhí aimsithe acu agus chuaigh siad abhaile leis an ngrá maracáilte ar a gcroíthe. En: They were happy with what they had found and went home with love embedded in their hearts. Ga: Sin é an scéal faoin bronntanas iontach do mháthair Chiain. En: That is the story of the wonderful gift for Cian's mother. Vocabulary Words: - shining: ag scaladh - market: mhargadh - colorful: ildaite - craftsmen: ceardaithe - showcasing: ag tógáil siamsaíochta - goods: earraí - alive: beo beathach - laughter: gáire - handmade: lámhdhéanta - crafts: ceardaíochtaí - special: speisialta - dear: fallóg - smile: gáire - perfect: foirfe - gift: bronntanas - lighting up: ag soilsiú - banners: bratácha - heart ornament: sclábhaí croíthe - blooming: ag fás - lovely: aoibhinn - elegant: galánta - unique: uathúil - necklace: seod - crimson: corcairdhearg - sparkling: soilsiúla - pendant: mearchunrar - delicate: cothrom le tantáin - joy: pléisiúr - pleasure: sármhaitheasa - embedded: maracáilte
  Escuchado 14m 12s
 • Magical Day at the Cliffs: Music, Friendship, and Stunning Views

  20 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Irish: Magical Day at the Cliffs: Music, Friendship, and Stunning Views Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-day-at-the-cliffs-music-friendship-and-stunning-views/ Story Transcript: Ga: Ar maidin grianmhar amháin, bhí Aoife, Conor, agus Siobhán ag siúil ar Bhruach na Bóimhear, taobh le hAillte Mhóthair. En: One sunny morning, Aoife, Conor, and Siobhán were walking along the Cliffs of Moher. Ga: Bhí ceol traidisiúnta le cloisteáil ó gach áit. En: Traditional music could be heard everywhere. Ga: Bhí féile ceoil mhór ar siúl agus bhí an triúr acu ana-sceitimíneach. En: There was a big music festival happening and the three of them were very excited. Ga: Bhí Aoife ag caint le Conor agus Siobhán. En: Aoife was talking to Conor and Siobhán. Ga: "Beidh an ceol ar fheabhas anseo! En: "The music will be great here!" Ga: " arsa sí. En: she said. Ga: "Tá na radharcanna álainn freisin," a dúirt Conor. En: "The views are beautiful too," said Conor. Ga: Thosaigh siad ag éisteacht le grúpa ceoltóirí. En: They started listening to a group of musicians. Ga: Bhí na fidil, an bosca ceoil, agus an bodhrán ag casadh chomh bríomhar san aer úir. En: The fiddle, the accordion, and the bodhrán were playing so lively in the fresh air. Ga: Thaistil Aoife, Conor, agus Siobhán go dtí stallaí bia. En: Aoife, Conor, and Siobhán traveled to food stalls. Ga: Cheannaíodar aran donn le im, fuisce le bláth milis agus anraith prátaí teolaí. En: They bought brown bread with butter, whiskey with honey blossom, and warm potato soup. Ga: Bhí siad an-sásta leis an lá álainn. En: They were very happy with the beautiful day. Ga: Ansin, chuala siad an fógraán faoin gcoirmcheoil mhór ag tarlú san oíche. En: Then, they heard an announcement about a big concert happening that night. Ga: "Beidh an ceol is fearr ag an ócaid speisialta sin," arsa Siobhán. En: "The best music will be at that special event," said Siobhán. Ga: Bhí binse cloiche in aice leo agus shuigh siad síos ag pleanáil an tráthnóna. En: There was a stone bench nearby and they sat down to plan the evening. Ga: "An mbeidh muid in ann dul ann? En: "Will we be able to go?" Ga: " a dúirt Conor. En: asked Conor. Ga: Bhí sé buartha faoi na ticéid. En: He was worried about the tickets. Ga: Chuaigh siad go dtí seanfhear a bhí ag díol ticéid. En: They went to an old man who was selling tickets. Ga: Bhí croí crua ag Aoife agus d’iarr sí, "An bhfuil trí thicéad agat dúinn le do thoil? En: Aoife, feeling nervous, asked, "Do you have three tickets for us, please?" Ga: " D’fheiceál an seanfhear a déanta é, agus dúirt sé, "Tá, ach tá siad teoranta. En: The old man looked at what he had, and said, "Yes, but they are limited." Ga: ""Tabhair dúinn iad, le do thoil," a dúirt Conor. En: "Please give them to us," said Conor. Ga: Bhí seanfhear sásta a gcuid díograise a fheiceáil agus labhair sé "Seo iad na ticéid, bainigí taitneamh as an oíche. En: The old man was happy to see their enthusiasm and said, "Here are the tickets, enjoy the evening." Ga: "Ag an ócáid speisialta, bhí an t-atmaisféar teolaí agus fearr ómósach. En: At the special event, the atmosphere was warm and respectful. Ga: Bhí na soilse lonradh ar na haillte. En: The lights were shining on the cliffs. Ga: Thosaigh an ceol agus bhí corsa leictreach ag dul trí Aoife, Conor, agus Siobhán. En: The music started and an electric vibe ran through Aoife, Conor, and Siobhán. Ga: Bhí an aimsir foirfe, an ceol dochreidte, agus bhí gach duine sásta. En: The weather was perfect, the music incredible, and everyone was happy. Ga: Ag deireadh na hoíche, bhí Aoife, Conor, agus Siobhán tuirseach ach sona sásta. En: By the end of the night, Aoife, Conor, and Siobhán were tired but very happy. Ga: "Is lá iontach a bhí againn," a dúirt Aoife go mall, ag amharc ar na réaltaí os a gcionn. En: "We had a wonderful day," said Aoife softly, looking up at the stars above. Ga: D’aontaigh Conor agus Siobhán. En: Conor and Siobhán agreed. Ga: Bhí cairdeas, ceol, agus áilleacht an nádúir tar éis an lá a dhéanamh foirfe. En: Friendship, music, and the beauty of nature had made the day perfect. Ga: Agus mar sin, ar ais leo abhaile le brionglóidí ina gcodladh. En: And so, they went back home with dreams in their sleep. Ga: Bhí an chuimhne sin i gcroí Aoife, Conor agus Siobhán go deo. En: That memory stayed in the hearts of Aoife, Conor, and Siobhán forever. Ga: Bhí siad ag súil leis an mbliain seo chugainn ag Aillte Mhóthair. En: They were looking forward to next year at the Cliffs of Moher. Vocabulary Words: - sunny: grianmhar - morning: maidin - cliffs: aillte - traditional: traidisiúnta - festival: féile - excited: sceitimíneach - beautiful: álainn - musicians: ceoltóirí - fiddle: fidil - accordion: bosca ceoil - lively: bríomhar - fresh: úir - stalls: stallaí - bread: aran - butter: im - whiskey: fuisce - honey: bláth milis - announcement: fógraán - concert: coirmcheoil - event: ócáid - bench: binse - plan: pleanáil - tickets: ticéid - atmosphere: atmaisféar - respectful: ómósach - electric: leictreach - incredible: dochreidte - tired: tuirseach - wonderful: iontach - friendship: cairdeas
  Escuchado 15m 1s
 • Discovering Relics: A Mystical Adventure at the Cliffs of Moher

  19 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Irish: Discovering Relics: A Mystical Adventure at the Cliffs of Moher Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/discovering-relics-a-mystical-adventure-at-the-cliffs-of-moher/ Story Transcript: Ga: Bhí an ghrian ag dul faoi os cionn Aillte an Mhothair. En: The sun was setting over the Cliffs of Moher. Ga: Bhí Aoife, Cillian agus Niamh ar a mbealach thart ar na haillte. En: Aoife, Cillian, and Niamh were on their way around the cliffs. Ga: Thaitin an t-áilleacht leo. En: They enjoyed the beauty. Ga: Bhí an t-aer glan agus an fharraige calma. En: The air was clean and the sea calm. Ga: Stop Aoife ag baile an cnoc beag. En: Aoife stopped at the foot of a small hill. Ga: Bhí sí ag tochailt leis an bata sa talamh. En: She was digging with a stick in the ground. Ga: Go tobann, bhuail sí rud crua. En: Suddenly, she hit something hard. Ga: Bhí rud ann! En: There was something there! Ga: Mhothaigh sí sceitimíní agus eagla. En: She felt excitement and fear. Ga: Thosaigh Cillian agus Niamh ag rith chun Aoife a fheiceáil. En: Cillian and Niamh started running to see Aoife. Ga: "Cad atá ansin, Aoife? En: "What is it, Aoife?" Ga: " a d'fhiafraigh Niamh. En: asked Niamh. Ga: "Nílim cinnte," a fhreagair Aoife. En: "I'm not sure," Aoife replied. Ga: "Ach feicimid. En: "But let's find out." Ga: "Thosaigh siad ag tochailt níos doimhne. En: They started digging deeper. Ga: Fuair siad bosca mór. En: They found a large box. Ga: Bhí sé déanta as miotal agus clúdaithe le líníochtaí aisteacha. En: It was made of metal and covered with strange drawings. Ga: Níor fheiceann siad riamh a leithéid roimhe seo. En: They had never seen anything like it before. Ga: D'oscail Cillian an bosca go cúramach. En: Cillian carefully opened the box. Ga: Bhí seodraí agus scrollaí istigh. En: Inside were jewels and scrolls. Ga: Léigh Niamh scrolla amháin os ard. En: Niamh read one of the scrolls aloud. Ga: Thug sé eolas faoi laochra agus banlaochra na seanchas áitiúil. En: It gave information about the heroes and heroines of the local legends. Ga: Bhí iontas ar na cairde. En: The friends were amazed. Ga: Bhí siad i gcónaí ag fáil scéalta ón seanmháthair Niamh, ach anois bhí fianaise acu. En: They had always heard stories from Niamh's grandmother, but now they had proof. Ga: "Feic, tá sé fíor," a dúirt Aoife. En: "See, it's true," said Aoife. Ga: "Tá na scéalta fíor. En: "The stories are true. Ga: Tharla gach rud. En: Everything happened." Ga: "Chuir sé iontais orthu go léir. En: It surprised them all. Ga: Bhí orthu an relic a chur ar ais. En: They felt they should put the relic back. Ga: Bhraith siad gur chóir dóibh é a fhágáil san áit cheart. En: They believed it should be left in the right place. Ga: Dúnadh an bosca go daingean agus cuireadh ar ais é sa talamh. En: They closed the box tightly and buried it back in the ground. Ga: Sin an uair a thuig siad an tábhacht mhór a bhí leis na scéalta a d'insíodh a seantuismitheoirí. En: That's when they realized the great importance of the stories their grandparents told them. Ga: Bhí siad i mbun rud éigin móra. En: They were part of something big. Ga: Bhí siad ceangailte leis an stair, le na daoine a chuaigh roimhe seo. En: They were connected to history, to the people who came before. Ga: "Caithfimid aire a thabhairt don áit seo," a dúirt Cillian go bródúil. En: "We must take care of this place," said Cillian proudly. Ga: D'fhill siad ar ais sa bhaile, ach bhí siad difriúil. En: They returned home, but they were different. Ga: Bhí a fhios acu go raibh siad i bpáirt le rud éigin níos mó ná iad féin. En: They knew they were part of something larger than themselves. Ga: Fhág an relic ina n-intinn mothúcháin amhail bród agus freagracht. En: The relic left in their minds feelings of pride and responsibility. Ga: Mhair siad lena stair agus lena hoidhreacht le croíthe lán brí. En: They lived with their history and heritage with hearts full of meaning. Ga: Mar sin a bhí an lá nuair a d'aimsigh Aoife an tseoid naofa seo. En: That was the day Aoife discovered the sacred treasure. Ga: Bhain siad taitneamh as a gcuid féiniúlachta, ag fios go raibh siad páirteach i scéalta móra na ndaoine. En: They enjoyed their identity, knowing they were part of the great stories of the people. Ga: Bhí an t-oidhreacht bhródúil ina lámha slána, agus tháinig siad ar ais arís chun aire a thabhairt don áit speisialta sin ar a dtugtaí Aillte an Mhothair. En: The proud heritage was in safe hands, and they returned again to take care of that special place known as the Cliffs of Moher. Ga: Tháinig síocháin ar a n-intinn agus a n-anam. En: Peace came to their minds and souls. Vocabulary Words: - setting: ag dul faoi - cliffs: aillte - beauty: t-áilleacht - digging: tochailt - stick: bata - ground: talamh - excitement: sceitimíní - fear: eagla - hard: crua - deeper: níos doimhne - box: bosca - metal: miotal - drawings: líníochtaí - jewels: seodraí - scrolls: scrollaí - read: léigh - heroes: laochra - heroines: banlaochra - legends: seanchas - proof: fianaise - relic: relic - buried: cuireadh - tight: daingean - important: tábhacht - history: stair - connected: ceangailte - ancestors: daoine a chuaigh roimhe seo - responsibility: freagracht - heritage: oidhreacht - sacred: naofa
  Escuchado 15m 10s
 • Magical Moments: A Day in Galway's Colorful Market

  18 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Irish: Magical Moments: A Day in Galway's Colorful Market Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-moments-a-day-in-galways-colorful-market/ Story Transcript: Ga: Luigh grian lonrach ar spéir ar maidin. En: The bright sun shone in the sky in the morning. Ga: Bhí Aoife agus Cillian ag siúl i margaí ildaite Gaillimh. En: Aoife and Cillian were walking through the colorful markets of Galway. Ga: Bhí an áit lán le boladh blasta agus fuaimeanna bríomhara. En: The place was full of delicious scents and vibrant sounds. Ga: Bhí Aoife bríomhar agus sásta. En: Aoife was lively and happy. Ga: Bhí Cillian ag féachaint timpeall, súile mór aige, ag admháil na rudaí go léir. En: Cillian was looking around, his eyes wide, taking in everything. Ga: Chonaic siad ceardaí ag déanamh seodra álainn. En: They saw an artisan making beautiful jewelry. Ga: "Féach, a Cillian," a dúirt Aoife go sona, "an bosca beag seo le clocha gorma! En: "Look, Cillian," Aoife said happily, "this little box with blue stones!" Ga: " Bhí an bosca an-deas agus bhí dath na farraige air. En: The box was very pretty and the color of the sea. Ga: Thaitin sé le Cillian freisin. En: Cillian liked it too. Ga: Ach bhí rud éigin speisialta eile i dtreóraigh. En: But there was something else special in another direction. Ga: Chonaic siad báicéir le bonnóga milse agus arán breá úr. En: They saw a baker with sweet buns and freshly baked bread. Ga: Fuair Aoife boladh lonrach arán te agus rinne a bolg torann. En: Aoife smelled the enticing scent of warm bread and her stomach rumbled. Ga: "Tabhair dúinn píosa, le do thoil," ar sí go cúirtéal. En: "Give us a piece, please," she said politely. Ga: Bhí an báicéir cairdiúil agus rinne sé gáire. En: The baker was friendly and smiled. Ga: "Seo agaibh," ar sé, agus bhain sé na píosaí plúirín amach dóibh. En: "Here you go," he said, and handed them pieces of bread. Ga: "Go raibh maith agat," arsa Cillian, cogaist na píosa. En: "Thank you," said Cillian, chewing on the piece. Ga: Chomhrá siad mar a shiúl siad timpeall. En: They chatted as they walked around. Ga: Ní raibh deifir orthu. En: They were in no hurry. Ga: Bhí siad ag baint taitnimh as an lá álainn seo. En: They were enjoying this beautiful day. Ga: Bhí ceoltóirí ag seinm ceol traidisiúnta, agus bhí daoine ag damhsa. En: Musicians were playing traditional music, and people were dancing. Ga: Bhí an ceol go hálainn, agus bhog Aoife agus Cillian chomh maith leis. En: The music was lovely, and Aoife and Cillian moved along with it. Ga: Bhí amhrán acu ar a dturas. En: They had a melody in their journey. Ga: Bhí margadh milis lán de phúcaí ildaite, torthaí súileacha agus fíon aon-bhlantach. En: The sweet market was full of colorful candies, juicy fruits, and single-varietal wines. Ga: D'aimsigh siad go leor earraí suimiúla agus thairg an saol imeachtaí beoga timpeall orthu. En: They discovered many interesting items, and life offered lively events around them. Ga: Ach bhí siad ag lorg rud éigin speisialta chun a fháil. En: But they were looking for something special to find. Ga: Ar deireadh, sular fhág siad an margadh, chonaic siad fear le mala draíochta lán le seanleabhair. En: Finally, before they left the market, they saw a man with a magical bag full of old books. Ga: D'oscail Cillian an leabhar agus chonaic sé pictiúr d'éan ildaite ag eitilt. En: Cillian opened a book and saw a picture of a colorful bird flying. Ga: "Seo rud speisialta," ar sé go hiontach, ag féachaint ar Aoife. En: "This is something special," he said, amazed, showing it to Aoife. Ga: "Tabharfaidh mé é seo leat sa bhaile. En: "I'll take this home with me." Ga: "Bhí áthas ar Aoife. En: Aoife was delighted. Ga: Bhí a fhios aici go raibh an lá i nGaillimh speisialta acu. En: She knew the day in Galway was special for them. Ga: Shúigh siad trasna ar a chéile ar an mbus, bolg lán agus croí sásta acu. En: They sat across from each other on the bus, with full stomachs and happy hearts. Ga: Bhí an leabhar ann ina lámha, ag tabhairt cuimhní maith le leanúint acu. En: The book was in their hands, bringing good memories along with them. Ga: Bhí sé tráthnóna álainn, agus bhí an saol taobh thiar den dá chomrádaí arís gliondrach agus ar talamh álainn Gaillimhe. En: It was a beautiful evening, and life behind the two friends on the lovely land of Galway was joyful again. Ga: Ag deireadh an lae, beidh siad i gcónaí cuimhneacháin i dtaobh an lá sin, an margadh bríomhar, agus na chuimhní séimhe d'áit speisialta. En: At the end of the day, they would always remember that day, the lively market, and the gentle memories of a special place. Ga: Faoi na réaltaí arís, bhí a gcroí lán rudaí iontacha a tharla ann. En: Under the stars again, their hearts were full of wonderful things that happened there. Vocabulary Words: - bright: lonrach - sky: spéir - colorful: ildaite - delicious: blasta - scent: boladh - vibrant: bríomhara - artisan: ceardaí - jewelry: seodra - baker: báicéir - enticing: lonrach - politely: go cúirtéal - friendly: cairdiúil - chatted: chomhrá - traditional: traidisiúnta - musicians: ceoltóirí - melody: amhrán - juicy: súileacha - single-varietal: aon-bhlantach - events: imeachtaí - discovered: d'aimsigh - magical: draíochta - flying: ag eitilt - amazed: go hiontach - delighted: áthas - memories: cuimhní - evening: tráthnóna - joyful: gliondrach - gentle: séimhe - special: speisialta - wonderful: iontacha
  Escuchado 15m 38s
 • Aoife's Magical Journey to the Giant's Causeway

  17 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Irish: Aoife's Magical Journey to the Giant's Causeway Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/aoifes-magical-journey-to-the-giants-causeway/ Story Transcript: Ga: Bhí Aoife i gcónaí faoi dhraíocht ag Giant's Causeway. En: Aoife was always enchanted by the Giant's Causeway. Ga: Bhí sí ag tnúth leis an turas seo le fada. En: She had been looking forward to this trip for a long time. Ga: Lá amháin, shocraigh sí go raibh an t-am ceart chun an turas a dhéanamh. En: One day, she decided that the time was right to make the journey. Ga: D'éirigh Aoife go luath ar maidin. En: Aoife got up early in the morning. Ga: Bhí an ghrian ag taitneamh agus bhí an lá an-ghrianmhar. En: The sun was shining, and it was a very sunny day. Ga: Chuir sí a mála droma ar a droim agus thosaigh sí ag siúl i dtreo Giant's Causeway. En: She put her backpack on her back and started walking towards the Giant's Causeway. Ga: Ar an mbealach, chonaic sí go leor rudaí spéisiúla. En: Along the way, she saw many fascinating things. Ga: Bhí eitleáin sa spéir, na páirceanna móra glas, agus na haibhneacha ciúine. En: There were planes in the sky, large green fields, and quiet rivers. Ga: Bhí sí ag smaoineamh ar na clocha ársa a thiocfadh sí air. En: She was thinking about the ancient stones she would come upon. Ga: Ní raibh sí in ann fanacht. En: She couldn't wait. Ga: Faoi dheireadh, shroich sí Giant's Causeway agus bhí sí gan urlabhra. En: Eventually, she reached the Giant's Causeway and was speechless. Ga: Bhí na clocha hexagonacha ollmhóra scaipthe amach os a comhair, cosúil le dréimire draíochta do ollphéist. En: The massive hexagonal stones were spread out before her like a magical staircase for a giant. Ga: Chuimil Aoife a súile mar a bheadh sí ag brionglóid. En: Aoife rubbed her eyes as if she were dreaming. Ga: Ach ní raibh. En: But she wasn't. Ga: Bhí sé fíor. En: It was real. Ga: Shiúil Aoife go mall thar na clocha. En: Aoife walked slowly over the stones. Ga: Bhí siad uafásach agus mór, ach álainn ar a mbealach féin. En: They were awe-inspiring and large but beautiful in their own way. Ga: D'inis sí scéalta ina hintinn faoin bhfáinne ollmhór a thóg na clocha seo. En: She told stories in her mind about the giant who built these stones. Ga: Bhí sí ag smaoineamh ar na seanchas a d’inis a seanmháthair di. En: She thought about the old tales her grandmother had told her. Ga: Agus í ag féachaint thart, bhuail fuaradh beag gaoithe í. En: As she looked around, a slight breeze hit her. Ga: Rinne sí gáire toisc go raibh sí ar bís agus bhí a súil ar na radharcanna. En: She laughed because she was excited and her eyes were on the sights. Ga: D’fhan sí ansin ar feadh cúpla uair an chloig, ag glacadh grianghraif agus ag breith aminisceachtaí. En: She stayed there for a few hours, taking pictures and capturing memories. Ga: Tar éis tamaill, shocraigh Aoife go raibh sé in am filleadh abhaile. En: After a while, Aoife decided it was time to head home. Ga: Bhí sí tuirseach ach sásta. En: She was tired but happy. Ga: Mhothaigh sí go raibh sí ag iompar scéalta nua ar ais léi. En: She felt like she was carrying new stories back with her. Ga: Scéalta faoi áilleacht Tiompan Fhinn Mhac Cumhaill agus na clocha miotasacha. En: Stories of the beauty of Finn McCool's Causeway and the mythical stones. Ga: Agus í ag siúl ar ais abhaile, bhí Aoife fós faoi dhraíocht ag na radharcanna. En: As she walked back home, Aoife was still enchanted by the sights. Ga: Bhí turas suimiúil aici agus bhí sí ag súil le teacht ar ais lá eile. En: She had an interesting trip and was looking forward to coming back another day. Ga: Bhraith sí go raibh sí mar chuid den áit sin anois. En: She felt like she was now a part of that place. Ga: Bhí an turas críochnaithe, ach na cuimhní a bhí aici ní raibh deireadh leo. En: The trip was over, but the memories she had did not end. Ga: Agus lena croí lán le háthas, Aoife d'fhill abhaile, réidh chun a cuid eachtraí a roinnt lena cairde agus a teach. En: With her heart full of joy, Aoife returned home, ready to share her adventures with her friends and family. Vocabulary Words: - enchanted: faoi dhraíocht - trip: turas - journey: turas - backpack: mála droma - fascinating: spéisiúla - ancient: ársa - speechless: gan urlabhra - massive: ollmhóra - hexagonal: hexagonacha - spread out: scaipthe amach - magical: draíochta - dreaming: ag brionglóid - awe-inspiring: uafásach - beautiful: álainn - stories: scéalta - tales: seanchas - slight: beag - breeze: fuaradh gaoithe - capturing: ag breith - memories: cuimhní - mythical: miotasacha - interesting: suimiúil - forward: le súil - sunny: an-ghrianmhar - fields: páirceanna - rivers: haibhneacha - laughing: rinne gáire - walked: shiúil - excited: ar bís - adventures: eachtraí
  Escuchado 14m 7s
 • Galway Market Adventures: Aoife and Cian's Delightful Day Out

  16 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Irish: Galway Market Adventures: Aoife and Cian's Delightful Day Out Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/galway-market-adventures-aoife-and-cians-delightful-day-out/ Story Transcript: Ga: Lá speisialta a bhí ann i gCathair na Gaillimhe, ag margadh bríomhar. En: It was a special day in Galway City, at a lively market. Ga: Bhí an ghrian ag taitneamh go geal ó spéir ghlan. En: The sun was shining brightly from a clear sky. Ga: Bhí Aoife agus Cian ag siúl sa mhargadh gach seachtain. En: Aoife and Cian were walking in the market every week. Ga: Bhí siad ag lorg torthaí úr agus ceardaíocht thraidisiúnta. En: They were looking for fresh fruits and traditional crafts. Ga: “Breathnaigh, Cian,” a dúirt Aoife, “féach ar na torthaí deasa seo!” En: “Look, Cian,” said Aoife, “look at these nice fruits!” Ga: Bhí mala ag Aoife lán le húlla dearga agus piorraí milse. En: Aoife had a bag full of red apples and sweet pears. Ga: Bhí an t-aer lán le blaisíní bia agus torann. En: The air was full of food scents and noise. Ga: Shiúil Cian go dtí an bothar ceardaíochta. En: Cian walked to the craft stall. Ga: Bhí sé lán le rudaí álainn: fíodóireacht olann, potaireacht ildaite agus seodra bródúil. En: It was full of beautiful things: wool weaving, colorful pottery, and proud jewelry. Ga: Bhí ardaíonna geana ag damhsa sa ghrian. En: Sun rays were dancing in the sunshine. Ga: “Aoife,” ar sé, “féach ar an ngréasán ceardaíochta seo. Tá sé iontach.” En: “Aoife,” he said, “look at this craftwork. It’s wonderful.” Ga: Chuir Aoife lámh ar lámh Cian. En: Aoife took Cian’s hand. Ga: Bhí foirgnimh ársa timpeall orthu agus ceol saor san aerann. En: Ancient buildings surrounded them and music filled the air. Ga: Bhí na daoine áitiúla agus turasóirí ag caint agus ag gáire. En: Locals and tourists were chatting and laughing. Ga: Lig na carraigeacha cúinneacha díobh fuaimeanna agus dathanna blianta anuas. En: The old stones echoed the sounds and colors of previous years. Ga: Ba bhreá leo an mhargadh. En: They loved the market. Ga: Fuair siad geansaí olann do Cian agus bábóg ceirmeacht do Aoife. En: They got a wool sweater for Cian and a ceramic doll for Aoife. Ga: Bhí siad ag mothú an meascadh idir traidisiún agus an nua-aoibhneas. En: They were feeling the mix of tradition and modern delight. Ga: Chuaigh siad chuig stalla ar leith, áit a raibh seanbhean le grá bán ag fógairt. En: They went to a particular stall, where an old woman with white hair was proclaiming. Ga: “Seo duit,” ar sí, “ceardaíocht den scoth agus bia ar fheabhas. Bain taitneamh!” En: “Here you go,” she said, “excellent crafts and great food. Enjoy!” Ga: Bhain Cian bogha buíochais di. En: Cian gave her a bow of thanks. Ga: Bhí Aoife ag féachaint ar shlabhraí órga. En: Aoife was looking at golden chains. Ga: Bhí sí ag machnamh ar bhronntanas don Mhamaí. En: She was thinking of a gift for her mother. Ga: “Cian,” ar sé, “an gceapann tú go dtaitneoidh sé léi?” En: “Cian,” she said, “do you think she will like it?” Ga: Bhain Cian greim ar láimh Aoife agus dúirt, “Tá know sé foirfe. Tá súil agam go mbeidh sí sásta.” En: Cian grabbed Aoife's hand and said, “I know it’s perfect. I hope she will be happy.” Ga: Ag deireadh an lae, bhí malaí lán acu le bia agus ceardaíochta. En: At the end of the day, they had bags full of food and crafts. Ga: Shuigh siad ar bhinse in aice na habhann. En: They sat on a bench by the river. Ga: Bhí an ghaoth bog agus an talamh te. En: The wind was gentle and the ground warm. Ga: Bhí gáire agus sonas a líonadh an spás. En: Laughter and happiness filled the space. Ga: “Aoife,” ar Cian faoi dheireadh, “is breá liom na laethanta seo leat. Tá sé fíor-speisialta.” En: “Aoife,” Cian said finally, “I love these days with you. It’s really special.” Ga: Agus le gáire ar a cuid, d’fhreagair Aoife, “Tá fhios agam, Cian. Ní bhíonn aon rud níos fearr.” En: And with a smile, Aoife replied, “I know, Cian. Nothing is better.” Ga: Leis sin, d’fhág siad an margadh ag síneadh síos Sráid na mBan Neamh. En: With that, they left the market, walking down Sráid na mBan Neamh. Ga: Bhí pócaí lán agus croíthe lán níos mó. En: Their pockets were full, and their hearts were even fuller. Ga: Lá iontach eile a bhí ann i gCathair na Gaillimhe. En: It was another wonderful day in Galway City. Vocabulary Words: - special: speisialta - lively: bríomhar - week: seachtain - looking: ag lorg - fruits: torthaí - traditional: traidisiúnta - noises: torann - stall: bothar - craft: ceardaíocht - pottery: potaireacht - jewelry: seodra - wonderful: iontach - ancient: ársa - locals: daoine áitiúla - tourists: turasóirí - echoed: lig - wool: olann - sweater: geansaí - ceramic: ceirmeacht - mix: meascadh - delight: an nua-aoibhneas - proclaiming: ag fógairt - chains: slabhraí - gift: bronntanas - hope: súil - gentle: bog - laughter: gáire - happiness: sonas - bench: binse - pockets: pócaí
  Escuchado 14m 55s
 • Chasing the Wind: An Epic Adventure on the Cliffs of Moher

  15 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Irish: Chasing the Wind: An Epic Adventure on the Cliffs of Moher Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/chasing-the-wind-an-epic-adventure-on-the-cliffs-of-moher/ Story Transcript: Ga: Sá bhá na maidine, bhí Saoirse ag siúl cois na gCoirp ag Gairbhthrá. En: In the morning light, Saoirse was walking beside the Bodies at Gairbhthrá. Ga: Bhí suaimhneas ar an aer agus radharc álainn ag na hAillte Móire. En: There was tranquility in the air and a beautiful view of the Cliffs of Moher. Ga: Bhí a scaif glas aici thart ar a muineál. En: She had her green scarf wrapped around her neck. Ga: Bhí sí sásta. En: She was happy. Ga: Go tobann, d’éirigh an ghaoth. En: Suddenly, the wind picked up. Ga: Scaoil an ghaoth an scaif óna muineál. En: The wind released the scarf from her neck. Ga: Thosaigh sé ag eitilt san aer. En: It started to fly in the air. Ga: Rinne Saoirse iarracht é a ghabháil, ach bhí sé ró-thapaidh. En: Saoirse tried to catch it, but it was too fast. Ga: I gceochtarach, tharla a thaisme. En: In a moment of distraction, an accident happened. Ga: Thit Saoirse ar an talamh agus tharraing sí aird grúpa turasóirí. En: Saoirse fell to the ground and caught the attention of a group of tourists. Ga: Bhí cuma buartha orthu. En: They looked worried. Ga: "An bhfuil gach rud ceart go leor?" a d’fhiafraigh siad. En: "Is everything alright?" they asked. Ga: D’éirigh Saoirse ina seasamh agus d’fhéach ar an scaif ag snámh sa ghaoth. En: Saoirse stood up and looked at the scarf floating in the wind. Ga: "Tá mé ceart go leor," a dúirt sí agus ansin bhí spraoi ina súile. En: "I’m okay," she said, with a twinkle in her eye. Ga: "Ar mhaith libh teacht liom? Táim ag iarraidh mo scaif a fháil ar ais." En: "Would you like to come with me? I’m trying to get my scarf back." Ga: Gan dabht, bhí na turasóirí ar bís. En: Without a doubt, the tourists were excited. Ga: Thosaigh siad ag siúl taobh istigh de Saoirse. En: They started walking next to Saoirse. Ga: Bhí an ghaoth láidir, ach níor mhothaigh siad fuar. En: The wind was strong, but they didn’t feel cold. Ga: Bhí siad lán de spraoi agus spleodar agus iad ag dreapadh na halltreacha agus radharc iontach acu ar an aigéan thíos. En: They were full of fun and excitement as they climbed the cliffs with an incredible view of the ocean below. Ga: Bhí an aer lán de scéalta Saoirse faoi stair na hÁite. En: The air was filled with Saoirse's stories about the history of the place. Ga: D’inis sí scéalta faoi na piseoga agus na finscéalta a bhain le hAillte Móire. En: She shared tales of superstitions and legends associated with the Cliffs of Moher. Ga: Bhí na turasóirí iontach sásta agus thug siad cluas le héisteacht don bhean óg. En: The tourists were very happy and listened intently to the young woman. Ga: Tháinig sia seal den siúlóid agus, faoi dheireadh, rinne duine den ghrúpa turasóirí gearradh fuaim a scaif glas crochta ar ghéag. En: They had been walking for a while when, at last, one of the tourists spotted the green scarf hanging on a branch. Ga: Bhí gliondar ar Saoirse. En: Saoirse was overjoyed. Ga: "Go raibh maith agat!" a dúirt sí le brón áthais. En: "Thank you!" she said with joyful relief. Ga: Bhí an grúpa sásta mar bhí an eachtra iontach acu. En: The group was pleased as they had had a wonderful adventure. Ga: Bhí an ghaoth fós láidir agus bhí an farraige lán dá shíoragán. En: The wind was still strong, and the sea roared continuously. Ga: Lig siad a gcuid buíochas do Saoirse as an siúlóid. En: They expressed their gratitude to Saoirse for the walk. Ga: D’fhan siad ag airde mānaigh mhor Atlantach go léir. En: They stayed to marvel at the majestic Atlantic horizon. Ga: Ag deireadh an lae, d’fhill Saoirse abhaile le croí lán de shean agus a scaif ina lámh. En: At the end of the day, Saoirse returned home with a heart full of joy and her scarf in hand. Ga: Tá sé inmheánach a shealbh ag siúlóid ag scrúdú thaitneamhach leis an ngaoth dháiríre. En: She felt a deep connection to the delightful walk with the wind truly guiding them. Vocabulary Words: - tranquility: suaimhneas - cliffs: aillte - twinkle: spraoi - majestic: mánaigh - horizon: radharac - aviator: snámh - distraction: ceochtarach - accident: thaisme - tales: scéalta - superstitions: piseoga - legends: finscéalta - overjoyed: gliondar - relief: brón áthais - incredible: iontach - especially: iontach sásta - continuously: síoragán - marvel: mhionnán - exploration: scrúdú - delightful: taitneamhach - released: scaoil - worried: buartha - doubt: dabht - intently: cluas - excitement: spleodar - roared: síoragán - joyful: áthais - enchanted: airde - adventure: eachtra - beneath: thíos - ground: talamh
  Escuchado 13m 55s

Are you ready to supercharge your Irish listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra más
Are you ready to supercharge your Irish listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Irish, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Irish and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Gaeltacht, Aran Islands, or Dingle Peninsula? Maybe you want to speak Irish with your grandparents from Galway?

Our podcast will provide you with the cultural and linguistic background necessary to fully immerse yourself in regions where Irish is primarily spoken, such as Ireland and Northern Ireland. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Irish listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Feabhsaigh do chumas éisteachta le scéalta Gaeilge inniu!
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca