Portada del podcast

Fluent Fiction - Norwegian

 • Triumph Over Exams: Friendship and Hard Work in Oslo

  20 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Triumph Over Exams: Friendship and Hard Work in Oslo Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/triumph-over-exams-friendship-and-hard-work-in-oslo/ Story Transcript: Nb: Lydene fra klasserommet i Oslo var like vanlige som en sommerbris; samtaler, le og rasling av papirer. En: The sounds from the classroom in Oslo were as common as a summer breeze; conversations, laughter, and the rustling of papers. Nb: I hjørnet av rommet satt Ola, Ingrid, og Kari. En: In the corner of the room sat Ola, Ingrid, and Kari. Nb: De var ikke bare venner, men også klassekamerater. En: They were not just friends, but also classmates. Nb: Nå forberedte de seg til sine sine siste eksamener. En: Now they were preparing for their final exams. Nb: Ola likte matematikk. En: Ola liked mathematics. Nb: Han brukte mye tid på å løse integraler og ligninger. En: He spent a lot of time solving integrals and equations. Nb: Hver gang han fant løsningen, smilte han bredt. En: Every time he found the solution, he would beam with a wide smile. Nb: Ingrid elsket historie. En: Ingrid loved history. Nb: Hun satt med gamle bøker og notater spredt rundt seg. En: She would sit with old books and notes spread around her. Nb: Når hun leste om vikingene, var hun helt i sin egen verden. En: When she read about the Vikings, she was completely in her own world. Nb: Kari var derimot glad i norsk litteratur. En: Kari, on the other hand, loved Norwegian literature. Nb: Hun kunne recitere dikt av Henrik Ibsen uten å nøle. En: She could recite Henrik Ibsen's poems without hesitation. Nb: En torsdagfant de tre vennene seg i skolebiblioteket. En: One Thursday, the three friends found themselves in the school library. Nb: Det var bare en uke igjen til eksamen. En: There was only a week left until the exam. Nb: Kari så på de andre og sa, "Vi må jobbe hardt. En: Kari looked at the others and said, "We need to work hard. Nb: Eksamen er snart her." En: The exam is almost here." Nb: "Ja," sa Ola, "men vi kan klare det sammen." En: "Yes," said Ola, "but we can manage it together." Nb: Han pekte på notatene sine og delte tips om matematikkoppgavene. En: He pointed to his notes and shared tips on the math problems. Nb: "Ingrid, vil du høre historien om slaget ved Stiklestad?" En: "Ingrid, would you like to hear the story of the Battle of Stiklestad?" Nb: Ingrid løftet hodet og smilte. En: Ingrid lifted her head and smiled. Nb: Hun elsket å dele sin kunnskap. En: She loved to share her knowledge. Nb: "Kari, kan du lese et dikt for oss?" En: "Kari, can you read a poem for us?" Nb: Kari tok opp en bok og begynte å lese høyt. En: Kari picked up a book and began to read aloud. Nb: Ordene fløt som musikk gjennom rommet. En: The words flowed like music through the room. Nb: Dagen før eksamen var alle nervøse. En: The day before the exam, everyone was nervous. Nb: Ingrid så på vennene sine og sa, "Vi har jobbet hardt. En: Ingrid looked at her friends and said, "We've worked hard. Nb: Vi skal klare dette." En: We will manage this." Nb: Morgenen for eksamen våknet Ola, Ingrid, og Kari tidlig. En: The morning of the exam, Ola, Ingrid, and Kari woke up early. Nb: De møttes på skolen og ønsket hverandre lykke til. En: They met at school and wished each other good luck. Nb: Timene gikk sakte, men til slutt var eksamenene over. En: The hours passed slowly, but finally, the exams were over. Nb: Etter siste eksamen møttes de tre vennene igjen ute i skolegården. En: After the last exam, the three friends met again outside in the schoolyard. Nb: De var slitne, men glade. En: They were tired but happy. Nb: "Vi gjorde det!" En: "We did it!" Nb: ropte Ola, og de andre lo. En: shouted Ola, and the others laughed. Nb: Måneder senere fikk de resultatene. En: Months later, they received their results. Nb: Alle hadde bestått sine eksamener med gode karakterer. En: Everyone had passed their exams with good grades. Nb: De feiret med å spise is ved Aker Brygge. En: They celebrated by eating ice cream at Aker Brygge. Nb: Ola så på vennene sine og sa, "Vi klarte det på grunn av hverandre." En: Ola looked at his friends and said, "We managed it because of each other." Nb: Ingrid og Kari nikket. En: Ingrid and Kari nodded. Nb: Vennskapet hadde hjulpet dem gjennom de tøffe dagene. En: Friendship had helped them through the tough days. Nb: Og slik ble sommeren i Oslo en tid for nye begynnelser for Ola, Ingrid, og Kari. En: And so, summer in Oslo became a time for new beginnings for Ola, Ingrid, and Kari. Nb: Selv om eksamenene var over, visste de at de alltid ville ha hverandre. En: Although the exams were over, they knew they would always have each other. Vocabulary Words: - rustling: rasling - integrals: integraler - equations: ligninger - beam: smile bredt - recite: recitere - hesitation: nøle - library: skolebiblioteket - manage: klare - spread: spredt - nervous: nervøse - early: tidlig - wish: ønske - slowly: sakte - tired: slitne - happy: glade - shouted: ropte - conversations: samtaler - history: historie - battle: slag - poem: dikt - flowed: fløt - celebrated: feiret - notes: notater - friendship: vennskapet - tough: tøffe - days: dagene - spread: spredt - morning: morgenen - exam: eksamen - grades: karakterer
  Escuchado 14m 46s
 • Heartfelt Celebration: Artist Kjetil's Big Day at Vigeland Park

  19 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Heartfelt Celebration: Artist Kjetil's Big Day at Vigeland Park Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/heartfelt-celebration-artist-kjetils-big-day-at-vigeland-park/ Story Transcript: Nb: Kjetil sto ved porten til Vigelandsparken. En: Kjetil stood at the gate of Vigeland Park. Nb: Han pustet dypt inn. En: He took a deep breath. Nb: Det var kaldt, men han følte varme i hjertet sitt. En: It was cold, but he felt warmth in his heart. Nb: I dag var den store dagen! En: Today was the big day! Nb: Kunsten hans skulle vises til alle i byen. En: His art would be shown to everyone in the city. Nb: Han hadde arbeidet hardt, dag og natt. En: He had worked hard, day and night. Nb: Nå var alt klart. En: Now, everything was ready. Nb: Vigelandsparken var vakker. En: Vigeland Park was beautiful. Nb: Trærne var grønne, og solen skinnet. En: The trees were green, and the sun was shining. Nb: Kjetil elsket denne parken. En: Kjetil loved this park. Nb: Han kjente hvert hjørne av den. En: He knew every corner of it. Nb: Her hadde han spilt som barn. En: He had played here as a child. Nb: Nå skulle han vise frem kunsten sin her. En: Now, he would showcase his art here. Nb: Kjetil så på klokken. En: Kjetil looked at the clock. Nb: Det var snart tid. En: It was almost time. Nb: Han gikk mot den store plassen midt i parken. En: He walked towards the large square in the middle of the park. Nb: Der var det mange statuer. En: There were many statues. Nb: En stor, sirkelrund plass. En: A large, circular square. Nb: Kjetil la fra seg sekken sin og begynte å sette opp kunsten sin. En: Kjetil set down his backpack and began to set up his artwork. Nb: Han tok frem maleriene, skulpturene, og installasjonene. En: He took out the paintings, sculptures, and installations. Nb: "Noen må like dette," tenkte han. En: "Someone has to like this," he thought. Nb: Hjertet banket fortere. En: His heart was beating faster. Nb: Han var nervøs, men også spent. En: He was nervous but also excited. Nb: Mange mennesker begynte å komme. En: Many people started to come. Nb: Barn løp rundt, og voksne snakket og lo. En: Children were running around, and adults were talking and laughing. Nb: Det var en god stemning. En: It was a good atmosphere. Nb: En kvinne kom bort. En: A woman approached. Nb: "Er det du som er Kjetil?" En: "Are you Kjetil?" Nb: spurte hun. En: she asked. Nb: Kjetil nikket. En: Kjetil nodded. Nb: Kvinnen smilte. En: The woman smiled. Nb: "Jeg er Maria. En: "I'm Maria. Nb: Jeg elsker kunst. En: I love art. Nb: Kan du fortelle meg om dette maleriet?" En: Can you tell me about this painting?" Nb: Kjetil smilte tilbake. En: Kjetil smiled back. Nb: Han begynte å forklare. En: He began to explain. Nb: Han følte seg tryggere. En: He felt more confident. Nb: Flere mennesker kom for å se. En: More people came to see. Nb: Mange likte det de så. En: Many liked what they saw. Nb: Kjetil ble glad. En: Kjetil felt happy. Nb: Han fikk mange komplimenter og spørsmål. En: He received many compliments and questions. Nb: Han svarte på alle med glede. En: He answered them all with joy. Nb: Dagen gikk fort. En: The day went by quickly. Nb: Alle var glade. En: Everyone was happy. Nb: Når solen begynte å gå ned, fikk Kjetil en overraskelse. En: As the sun began to set, Kjetil got a surprise. Nb: En eldre mann kom bort. En: An older man came over. Nb: Det var en kjent kunstkritiker. En: He was a well-known art critic. Nb: "Jeg likte kunsten din veldig godt," sa han. En: "I liked your art very much," he said. Nb: "Du har gjort en flott jobb." En: "You have done a great job." Nb: Kjetil følte en bølge av lettelse og glede. En: Kjetil felt a wave of relief and joy. Nb: Han takket mannen. En: He thanked the man. Nb: Han visste at arbeidet hans hadde betalt seg. En: He knew that his work had paid off. Nb: Han følte seg stolt og lykkelig. En: He felt proud and happy. Nb: Kunstutstillingen var en suksess. En: The art exhibition was a success. Nb: Til slutt, når kvelden kom, pakket Kjetil sakene sine. En: Finally, when evening came, Kjetil packed his things. Nb: Han gikk sakte ut av Vigelandsparken. En: He walked slowly out of Vigeland Park. Nb: Hjertet hans var fylt med håp og glede. En: His heart was filled with hope and joy. Nb: Han visste at han hadde en fremtid som kunstner. En: He knew he had a future as an artist. Nb: Kjetil smilte for seg selv. En: Kjetil smiled to himself. Nb: I dag var en god dag. En: Today was a good day. Vocabulary Words: - gate: port - breath: pust - warmth: varme - showcase: vise frem - statues: statuer - circular: sirkelrund - backpack: sekk - sculptures: skulpturer - installations: installasjoner - nervous: nervøs - excited: spent - atmosphere: stemning - approached: kom bort - confident: tryggere - compliments: komplimenter - critic: kritiker - wave: bølge - relief: lettelse - joy: glede - exhibition: utstilling - success: suksess - packed: pakket - future: fremtid - sun was shining: solen skinnet - corner: hjørne - large square: store plassen - beating faster: banket fortere - spoke: snakket - running around: løp rundt - felt proud: følte seg stolt
  Escuchado 15m 23s
 • Mysterious Notes Lead Ingrid to Enchanted Treasure in Bergen

  18 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Mysterious Notes Lead Ingrid to Enchanted Treasure in Bergen Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mysterious-notes-lead-ingrid-to-enchanted-treasure-in-bergen/ Story Transcript: Nb: Ved foten av de eldre, malte husene på Bryggen i Bergen, begynte noe mystisk å skje. En: At the foot of the old, painted houses on Bryggen in Bergen, something mysterious began to happen. Nb: Hver morgen fant Ingrid små beskjeder gjemt rundt i gatene. En: Every morning, Ingrid found small messages hidden around the streets. Nb: Hun bodde i en liten leilighet i nærheten, og likte å gå tidlige turer. En: She lived in a small apartment nearby and enjoyed taking early walks. Nb: En dag, mens hun spaserte langs den gamle bryggen, fant hun en lapp under en løs stein. En: One day, as she strolled along the old wharf, she found a note under a loose stone. Nb: "Følg stjernen i mørket," stod det skrevet med en sirlig håndskrift. En: "Follow the star in the dark," it read in neat handwriting. Nb: Ingrid ble nysgjerrig. En: Ingrid became curious. Nb: Hun visste at Bergen var kjent for sine legender og historier om skatter, men dette var noe helt annet. En: She knew that Bergen was known for its legends and stories about treasures, but this was something completely different. Nb: Nysgjerrigheten ledet henne videre. En: Curiosity led her further. Nb: Neste dag fant hun en ny beskjed. Denne gangen var det i et hull i veggen på en av de eldre butikkene. En: The next day, she found a new message, this time in a hole in the wall of one of the older shops. Nb: "Nøkkelen finner du der ingen går," sto det. En: "You will find the key where no one goes," it said. Nb: Ingrid tenkte og tenkte. En: Ingrid thought and thought. Nb: Hun visste straks hvor hun måtte gå neste gang. En: She immediately knew where she had to go next. Nb: En kveld våget hun seg ut til et gammelt lagerhus som ikke var i bruk lenger. En: One evening, she ventured out to an unused old warehouse. Nb: Ingen gikk dit. En: No one went there. Nb: Der inne, skjult under et gammelt teppe, fant hun en liten nøkkel. En: Inside, hidden under an old blanket, she found a small key. Nb: Den passet til en lås hun ikke hadde sett ennå. En: It fit a lock she had not yet seen. Nb: Hun fulgte beskjedene hun fortsatte å finne; hver og en ledet henne dypere inn i historien om denne gamle skatten. En: She followed the messages she continued to find; each one led her deeper into the story of this old treasure. Nb: "Se under broen," sa en beskjed. En: "Look under the bridge," said one message. Nb: "Finn hjertet av treet," sa en annen. En: "Find the heart of the tree," said another. Nb: Ingrid så rundt seg og fant et gammelt, stort tre. En: Ingrid looked around and found an old, large tree. Nb: I en hul del av treet fant hun en liten kiste. En: In a hollow part of the tree, she found a small chest. Nb: Hver ledetråd hadde ført henne nærmere, og å åpne kisten føltes som et høydepunkt. En: Each clue had brought her closer, and opening the chest felt like a climax. Nb: Inni var en ring som glødet med et mystisk lys. En: Inside was a ring that glowed with a mysterious light. Nb: Da hun tok på seg ringen, følte hun at alt rundt henne ble klarere. En: When she put on the ring, she felt everything around her become clearer. Nb: Hun kunne se små, skjulte stier langs bryggen, nesten som om ringen viste henne hemmelige veier som hadde vært glemt i århundrer. En: She could see small, hidden paths along the wharf, almost as if the ring showed her secret ways that had been forgotten for centuries. Nb: Ringen hadde virkelig magiske egenskaper. En: The ring truly had magical properties. Nb: Ingrid brukte den til å hjelpe turister og byfolk å finne skjulte skatter og gamle hemmeligheter i Bergen. En: Ingrid used it to help tourists and townspeople find hidden treasures and old secrets in Bergen. Nb: Historiene om Ingrid og hennes magiske ring spredte seg raskt, og det gamle bryggeområdet fikk sitt nye liv, fylt med eventyr og mystikk. En: The stories of Ingrid and her magical ring spread quickly, and the old wharf area got a new life filled with adventure and mystique. Nb: Bergen var nå en by av oppdagelser, takket være en ung kvinnes nysgjerrighet og en serie kryptiske beskjeder som ledet til en uventet skatt. En: Bergen had now become a city of discoveries, thanks to a young woman’s curiosity and a series of cryptic messages that led to an unexpected treasure. Nb: Ingrid hadde funnet noe mer enn bare en ring; hun hadde funnet en ny mening i livet sitt. En: Ingrid had found more than just a ring; she had found a new meaning in her life. Nb: Og slik, med gamle historier i hjertet av Bergen, levde Ingrid lykkelig. En: And so, with old stories in the heart of Bergen, Ingrid lived happily. Nb: Bryggen var igjen livlig med nysgjerrige sjeler på jakt etter sitt eget eventyr. En: The wharf was lively again with curious souls in search of their own adventure. Vocabulary Words: - mysterious: mystisk - messages: beskjeder - apartment: leilighet - wharf: brygge - handwriting: håndskrift - curious: nysgjerrig - legends: legender - stories: historier - treasures: skatter - curiosity: nysgjerrighet - note: lapp - stone: stein - hidden: skjult - key: nøkkel - unused: ikke i bruk - warehouse: lagerhus - blanket: teppe - lock: lås - clue: ledetråd - heart: hjerte - tree: tre - chest: kiste - glowed: glødet - mysterious: mystisk - paths: stier - magical: magiske - properties: egenskaper - treasures: skatter - secrets: hemmeligheter - cryptic: kryptiske
  Escuchado 14m 39s
 • Resilience in Geirangerfjord: Bravery Amid Sudden Landslide

  17 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Resilience in Geirangerfjord: Bravery Amid Sudden Landslide Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/resilience-in-geirangerfjord-bravery-amid-sudden-landslide/ Story Transcript: Nb: Himmelen over Geirangerfjord var dyp blå. En: The sky over Geirangerfjord was deep blue. Nb: Solen skinte, og fjorden lå speilblank. En: The sun was shining, and the fjord lay mirror-like. Nb: Ingrid og Lars sto på bryggen og fisket. En: Ingrid and Lars stood on the pier, fishing. Nb: Plutselig hørte de et fryktelig brak. En: Suddenly, they heard a terrible crash. Nb: Fjellveggen begynte å falle ned i fjorden. En: The mountainside began to collapse into the fjord. Nb: En stor jordskred! En: A large landslide! Nb: Ingrid og Lars stirret i sjokk. En: Ingrid and Lars stared in shock. Nb: "Vi må varsle bygda!" En: "We must alert the village!" Nb: ropte Ingrid. En: shouted Ingrid. Nb: Lars nikket og løp mot båten. En: Lars nodded and ran towards the boat. Nb: De skyndte seg ut på fjorden. En: They hurried out onto the fjord. Nb: Bølgene begynte å vokse. En: The waves began to grow. Nb: En massiv bølge var på vei mot dem. En: A massive wave was heading towards them. Nb: Lars styrte båten med stø hånd. En: Lars steered the boat with a steady hand. Nb: Ingrid holdt seg fast. En: Ingrid held on tightly. Nb: "Kjør mot kaia!" En: "Head towards the dock!" Nb: ropte Ingrid. En: shouted Ingrid. Nb: De visste at de måtte handle raskt. En: They knew they had to act quickly. Nb: Da de nærmet seg kaia, så de at bygda allerede var i ferd med å bli oversvømt. En: As they approached the dock, they saw that the village was already starting to flood. Nb: Bølgen traff og vannet skyllet overalt. En: The wave hit and water surged everywhere. Nb: Husene begynte å bli fylt med vann. En: The houses were beginning to fill with water. Nb: Ingrid og Lars hoppet ut av båten. En: Ingrid and Lars jumped out of the boat. Nb: De hjalp folk ut av husene og brakte dem i sikkerhet. En: They helped people out of their houses and brought them to safety. Nb: De arbeidet sammen for å redde så mange som mulig. En: They worked together to save as many as possible. Nb: En gammel dame satt fast på taket. En: An old lady was trapped on a roof. Nb: Lars klatret opp og løftet henne ned. En: Lars climbed up and lifted her down. Nb: Ingrid fant en liten gutt som hadde mistet foreldrene. En: Ingrid found a little boy who had lost his parents. Nb: Hun tok ham i armene og trøstet ham. En: She took him in her arms and comforted him. Nb: Hele bygda samarbeidet. En: The entire village cooperated. Nb: De hjalp hverandre å komme seg i sikkerhet. En: They helped each other get to safety. Nb: Bølgen trakk seg tilbake, men skadene var store. En: The wave receded, but the damage was great. Nb: Ingrid og Lars så på hverandre. En: Ingrid and Lars looked at each other. Nb: De visste at de hadde gjort noe viktig. En: They knew they had done something important. Nb: Uten deres raske handlinger kunne flere ha blitt skadet. En: Without their quick actions, many more could have been hurt. Nb: "Vi klarte det," sa Lars med et smil. En: "We did it," said Lars with a smile. Nb: Ingrid nikket. En: Ingrid nodded. Nb: Geirangerfjorden var ikke lenger stille. En: Geirangerfjord was no longer quiet. Nb: Men folket i bygda følte seg sterkere. En: But the people of the village felt stronger. Nb: De hadde stått sammen i møte med naturens kraft. En: They had stood together in the face of nature's power. Nb: Historien om Ingrid og Lars’ heltemot vil alltid bli husket i Geiranger. En: The story of Ingrid and Lars’ bravery would always be remembered in Geiranger. Nb: Deres innsats reddet mange liv, og bygda var takknemlig. En: Their efforts saved many lives, and the village was grateful. Nb: Livet ved fjorden ville fortsette, men minnet om skredet ville alltid være der. En: Life by the fjord would continue, but the memory of the landslide would always be there. Nb: Og slik lærte de viktigheten av samarbeid og fellesskap. En: And thus they learned the importance of cooperation and community. Vocabulary Words: - mirror-like: speilblank - pier: bryggen - crash: brak - mountainside: fjellveggen - collapse: falle - landslide: jordskred - alert: varsle - village: bygda - waves: bølgene - massive: massiv - steered: styrte - steady: stø - approached: nærmet - flood: oversvømt - surged: skyllet - jumped: hoppet - brought: brakte - safety: sikkerhet - trapped: satt fast - roof: taket - climbed: klatret - comforted: trøstet - cooperated: samarbeidet - receded: trakk seg tilbake - damage: skadene - bravery: heltemot - efforts: innsats - grateful: takknemlig - community: fellesskap - importance: viktigheten
  Escuchado 13m 34s
 • Lars' Snowy Misadventure: A Cautionary Tale of Wintery Walks

  16 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Lars' Snowy Misadventure: A Cautionary Tale of Wintery Walks Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/lars-snowy-misadventure-a-cautionary-tale-of-wintery-walks/ Story Transcript: Nb: Lars elsker snø. En: Lars loves snow. Nb: Han gikk på gata i Bergen. En: He was walking on the street in Bergen. Nb: Det var vinter og veldig kaldt. En: It was winter and very cold. Nb: Snøen lå som et teppe over byen. En: Snow lay like a blanket over the city. Nb: Trærne var dekket av iskrystaller. En: The trees were covered in ice crystals. Nb: Utenfor vinduene sto folk og smilte. En: Outside the windows, people stood smiling. Nb: Men denne dagen var spesiell. En: But this day was special. Nb: Lars skulle til jobben. En: Lars was going to work. Nb: Han jobbet på et museum. En: He worked at a museum. Nb: Han likte jobben sin. En: He liked his job. Nb: Det var mange gamle ting der. En: There were many old things there. Nb: Han gikk en kort vei til jobben. En: He usually took a short way to work. Nb: Vanligvis tok det ti minutter. En: Usually, it took ten minutes. Nb: Men i dag var det annerledes. En: But today was different. Nb: Det hadde snødd mye om natten. En: It had snowed a lot during the night. Nb: Fortauet var glatt. En: The sidewalk was slippery. Nb: Det var is under snøen. En: There was ice under the snow. Nb: Lars visste det ikke. En: Lars didn't know that. Nb: Plutselig, han skled. En: Suddenly, he slipped. Nb: Han prøvde å balansere seg. En: He tried to balance himself. Nb: Men å nei, foten hans gled framover. En: But oh no, his foot slid forward. Nb: Han falt hardt på bakken. En: He fell hard on the ground. Nb: En skarp smerte skar gjennom ankelen hans. En: A sharp pain shot through his ankle. Nb: "Ahh!" En: "Ahh!" Nb: ropte Lars, med tårer i øynene. En: Lars shouted, with tears in his eyes. Nb: Han visste med en gang at noe var galt. En: He knew immediately that something was wrong. Nb: Han prøvde å reise seg. En: He tried to get up. Nb: Det var umulig. En: It was impossible. Nb: Smerten var for stor. En: The pain was too great. Nb: Hans høyre ankel var veldig vond. En: His right ankle hurt a lot. Nb: Folk stoppet. En: People stopped. Nb: En mann kom bort til ham. En: A man came over to him. Nb: "Er du ok?" En: "Are you okay?" Nb: spurte mannen. En: the man asked. Nb: Han hadde en stor jakke og lue på. En: He had a big jacket and a hat on. Nb: "Nei, jeg tror jeg har brukket ankelen," sa Lars med en svak stemme. En: "No, I think I've broken my ankle," Lars said in a weak voice. Nb: Mannen nikket og tok opp telefonen. En: The man nodded and took out his phone. Nb: Han ringte etter hjelp. En: He called for help. Nb: Ambulansen kom raskt. En: The ambulance came quickly. Nb: De løftet Lars forsiktig opp på en båre. En: They lifted Lars gently onto a stretcher. Nb: Lars følte seg litt bedre, men fortsatt redd. En: Lars felt a little better, but still scared. Nb: De kjørte ham til sykehuset. En: They drove him to the hospital. Nb: På sykehuset var det travelt. En: At the hospital, it was busy. Nb: Mange mennesker ventet. En: Many people were waiting. Nb: En lege med hvit frakk kom til Lars. En: A doctor in a white coat came to Lars. Nb: "Hei, jeg er Dr. Nilsen," sa legen vennlig. En: "Hi, I am Dr. Nilsen," said the doctor kindly. Nb: "Vi skal ta en røntgen av ankelen din." En: "We will take an X-ray of your ankle." Nb: De tok røntgenbilder. En: They took X-rays. Nb: Dr. Nilsen kom tilbake. En: Dr. Nilsen came back. Nb: "Du har en brudd i ankelen din, Lars," sa han. En: "You have a fracture in your ankle, Lars," he said. Nb: "Du må ha gips på." En: "You need a cast." Nb: Lars følte seg trist. En: Lars felt sad. Nb: Han visste at han ikke kunne gå til jobben på en stund. En: He knew that he couldn't go to work for a while. Nb: "Hvor lenge må jeg ha gips?" En: "How long do I need to have the cast?" Nb: spurte han. En: he asked. Nb: "Omtrent seks uker," svarte legen. En: "About six weeks," the doctor replied. Nb: "Men du må være forsiktig." En: "But you need to be careful." Nb: Lars sukket, men han visste at det kunne vært verre. En: Lars sighed, but he knew it could have been worse. Nb: Hans venner og familie kom for å besøke ham. En: His friends and family came to visit him. Nb: De brakte ham bøker og mat. En: They brought him books and food. Nb: Han tilbrakte mesteparten av tiden hjemme. En: He spent most of his time at home. Nb: Hver dag følte han seg litt bedre. En: Each day he felt a little better. Nb: Etter seks uker gikk han tilbake til sykehuset. En: After six weeks, he went back to the hospital. Nb: Legen tok av gipsen. En: The doctor removed the cast. Nb: Lars var glad. En: Lars was happy. Nb: Han kunne gå igjen! En: He could walk again! Nb: Han gikk tilbake til jobben sin på museet. En: He went back to his job at the museum. Nb: Hans kolleger var glad for å se ham. En: His colleagues were happy to see him. Nb: De hadde savnet ham. En: They had missed him. Nb: Lars smilte. En: Lars smiled. Nb: Selv om vinteren kan være vakker, visste Lars nå at han må være forsiktig på isen. En: Although winter can be beautiful, Lars now knew that he must be careful on the ice. Nb: Hver gang han ser snø, tenker han på den dagen. En: Every time he sees snow, he thinks about that day. Nb: Han er takknemlig for å være frisk igjen. En: He is grateful to be healthy again. Nb: Og så, fortsetter Lars å elske snøen, men med litt mer respekt. En: And so, Lars continues to love snow, but with a little more respect. Nb: Slutt. En: The End. Vocabulary Words: - blanket: teppe - crystals: krystaller - ankle: ankel - pain: smerte - ambulance: ambulanse - slippery: glatt - fracture: brudd - cast: gips - stretcher: båre - sigh: sukke - grateful: takknemlig - hospital: sykehus - colleagues: kolleger - respect: respekt - ice: is - job: jobb - winters: vinter - careful: forsiktig - weak: svak - doctor: lege - friends: venner - family: familie - museum: museum - daily: daglig - visit: besøke - night: natt - shouted: ropte - balance: balansere - gentle: forsiktig - driven: kjørt
  Escuchado 17m 28s
 • Navigating Friendship: An Adventure in Self-Driving Boats

  15 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Navigating Friendship: An Adventure in Self-Driving Boats Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/navigating-friendship-an-adventure-in-self-driving-boats/ Story Transcript: Nb: I Bergen er havet overalt. En: In Bergen, the sea is everywhere. Nb: Det er ingen biler. Bare selvkjørende båter. En: There are no cars—just self-driving boats. Nb: Alle reiser med båt, uansett vær. En: Everyone travels by boat, regardless of the weather. Nb: Hver dag er en reise over bølgene. En: Every day is a journey over the waves. Nb: Sigrid er en ung jente. En: Sigrid is a young girl. Nb: Hun bor i sentrum av Bergen. En: She lives in the center of Bergen. Nb: Hun elsker vannet. En: She loves the water. Nb: Hver morgen tar hun en selvkjørende båt til skolen. En: Every morning she takes a self-driving boat to school. Nb: Båten heter Håpet. En: The boat is called Hope. Nb: En morgen er det tåke. En: One morning, there is fog. Nb: Skolen er borte i tåken. En: The school is hidden in the fog. Nb: Sigrid er urolig. En: Sigrid is uneasy. Nb: Hun setter seg i Håpet. En: She gets into Hope. Nb: Båten starter turen. En: The boat starts its journey. Nb: På vei til skolen møter hun Lars. En: On the way to school, she meets Lars. Nb: Lars bor også i Bergen. En: Lars also lives in Bergen. Nb: Han er høy og har brunt hår. En: He is tall with brown hair. Nb: Han tar båten Frihet. En: He takes the boat Freedom. Nb: Lars smiler til Sigrid. En: Lars smiles at Sigrid. Nb: "Hei Sigrid! Har du sett Eirik i dag?" spør han. En: "Hi Sigrid! Have you seen Eirik today?" he asks. Nb: Eirik er en venn av både Sigrid og Lars. En: Eirik is a friend of both Sigrid and Lars. Nb: Eirik er en oppfinner. En: Eirik is an inventor. Nb: Han fikser båter for folk i Bergen. En: He fixes boats for people in Bergen. Nb: Sigrid ser på Lars. En: Sigrid looks at Lars. Nb: "Nei, jeg har ikke sett ham," svarer hun. En: "No, I haven’t seen him," she replies. Nb: Plutselig stopper Håpet. En: Suddenly, Hope stops. Nb: Båten er midt ute på fjorden. En: The boat is in the middle of the fjord. Nb: Sigrid prøver å starte motoren igjen. En: Sigrid tries to restart the engine. Nb: Det fungerer ikke. En: It doesn’t work. Nb: Lars er ved siden av henne i sin båt. En: Lars is beside her in his boat. Nb: "Jeg tror vi må finne Eirik," sier Lars. En: "I think we need to find Eirik," says Lars. Nb: "Han kan fikse båten." En: "He can fix the boat." Nb: Sigrid nikker. En: Sigrid nods. Nb: De setter kurs mot Eiriks verksted. En: They set course for Eirik’s workshop. Nb: Tåken er tykk. En: The fog is thick. Nb: De kan nesten ikke se noe. En: They can hardly see anything. Nb: Båtene kjører sakte fremover. En: The boats move slowly forward. Nb: De finner verkstedet til slutt. En: They finally find the workshop. Nb: Eirik står utenfor. En: Eirik is standing outside. Nb: Han er dekket i olje. En: He is covered in oil. Nb: "Hva skjedde?" spør han. En: "What happened?" he asks. Nb: "Motoren stoppet," sier Sigrid. En: "The engine stopped," says Sigrid. Nb: "Vi er usikre på hva som er galt." En: "We’re not sure what’s wrong." Nb: Eirik smiler. En: Eirik smiles. Nb: "Dette kan jeg fikse," sier han. En: "I can fix this," he says. Nb: Han tar verktøyet sitt og åpner motoren. En: He takes his tools and opens the engine. Nb: Etter noen minutter sier han, "Denne slangen er løs. Jeg skal feste den." En: After a few minutes, he says, “This hose is loose. I will fasten it.” Nb: Sigrid og Lars ser på mens Eirik jobber. En: Sigrid and Lars watch as Eirik works. Nb: Etter en kort stund sier Eirik, "Nå er båten i orden. Prøv å starte den nå." En: After a short while, Eirik says, "The boat is fixed now. Try to start it." Nb: Sigrid setter seg i Håpet. En: Sigrid gets into Hope. Nb: Hun trykker på knappen. En: She presses the button. Nb: Motoren starter. En: The engine starts. Nb: Båten fungerer igjen. En: The boat works again. Nb: "Hurra!" roper Sigrid. En: "Hooray!" shouts Sigrid. Nb: "Tusen takk, Eirik!" En: "Thank you so much, Eirik!" Nb: Lars og Sigrid takker Eirik. En: Lars and Sigrid thank Eirik. Nb: De må skynde seg til skolen. En: They need to hurry to school. Nb: Håpet og Frihet setter kursen mot skolen igjen. En: Hope and Freedom set course for the school again. Nb: De når skolen i tide. En: They arrive at school on time. Nb: De er glade og lettet. En: They are happy and relieved. Nb: Tåken letter også. En: The fog lifts as well. Nb: Solen skinner nå. En: The sun is now shining. Nb: Bergen er vakker i solskinn. En: Bergen is beautiful in the sunshine. Nb: Vennskapet deres er også varmt som solen. En: Their friendship is also warm like the sun. Nb: Det var en dag de aldri vil glemme. En: It was a day they will never forget. Nb: Båtene deres, Håpet og Frihet, fraktet dem trygt og tok dem tilbake i tide. En: Their boats, Hope and Freedom, carried them safely and brought them back on time. Nb: Sammen overvant de utfordringene på fjorden. En: Together, they overcame the challenges on the fjord. Nb: Sigrid, Lars og Eirik ler sammen. En: Sigrid, Lars, and Eirik laugh together. Nb: "Ingen ting er umulig når vi er sammen," sier Sigrid. En: "Nothing is impossible when we’re together," says Sigrid. Nb: De tre vennene vet at uansett hvor vanskelig det blir, vil de alltid ha hverandre. En: The three friends know that no matter how difficult things get, they will always have each other. Nb: I Bergen, byen med sjøen, er vennskap sterkere enn noe annet. En: In Bergen, the city by the sea, friendship is stronger than anything else. Vocabulary Words: - everywhere: overalt - regardless: uansett - uneasy: urolig - engine: motor - restart: starte igjen - loose: løs - fix: fikse - tool: verktøy - fasten: feste - workshop: verksted - covered: dekket - oil: olje - button: knapp - shout: rope - challenge: utfordring - overcome: overvinne - fjord: fjord - relieved: lettet - deal with: håndtere - thick: tykk - hardly: nesten ikke - move: kjøre - fix: fikse - laugh: ler - beautiful: vakker - warmth: varme - shine: skin - together: sammen - inventor: oppfinner - self-driving: selvkjørende
  Escuchado 17m 41s
 • Snapshots and Sun Salutations: A Day at Frogner Park

  14 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Snapshots and Sun Salutations: A Day at Frogner Park Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/snapshots-and-sun-salutations-a-day-at-frogner-park/ Story Transcript: Nb: Eirik og Ingrid hadde en idé. En: Eirik and Ingrid had an idea. Nb: De skulle ta bilder av Vigeland-statuene i Frogner Park. En: They would take pictures of the Vigeland statues in Frogner Park. Nb: Det var sol, og alle var glade. En: It was sunny, and everyone was happy. Nb: Eirik og Ingrid gikk inn i parken med kamera. En: Eirik and Ingrid entered the park with a camera. Nb: De kom til Monolitten. En: They came to the Monolith. Nb: Det er en stor statue. En: It's a large statue. Nb: "La oss starte her," sa Eirik. En: "Let's start here," said Eirik. Nb: "God idé," svarte Ingrid og løftet kameraet. En: "Good idea," replied Ingrid, lifting the camera. Nb: De stilte seg ved statuen. En: They stood by the statue. Nb: Eirik skulle posere først. En: Eirik would pose first. Nb: "Stå sånn," sa Ingrid og viste med hendene. En: "Stand like this," said Ingrid, demonstrating with her hands. Nb: Eirik prøvde. En: Eirik tried. Nb: Ingrid tok bilde. En: Ingrid took the picture. Nb: Så var det Ingrids tur. En: Then it was Ingrid's turn. Nb: De flyttet til Sinnataggen. En: They moved to the Angry Boy statue. Nb: Eirik og Ingrid prøvde å stå som den lille gutten. En: Eirik and Ingrid tried to pose like the little boy. Nb: Det var vanskelig. En: It was difficult. Nb: De lo mye. En: They laughed a lot. Nb: En gruppe mennesker kom mot dem. En: A group of people approached them. Nb: "Er dere med på yoga?" En: "Are you here for yoga?" Nb: spurte en dame. En: asked a lady. Nb: Eirik og Ingrid så på hverandre. En: Eirik and Ingrid looked at each other. Nb: De visste ikke hva de skulle si. En: They didn't know what to say. Nb: "Eh, ja," svarte Eirik, litt forvirret. En: "Uh, yes," answered Eirik, a bit confused. Nb: Alle satte seg på matter. En: Everyone sat down on mats. Nb: Eirik og Ingrid fulgte etter. En: Eirik and Ingrid followed. Nb: Instruktøren begynte å snakke. En: The instructor began to speak. Nb: "Velkommen til sommer yoga," sa hun. En: "Welcome to summer yoga," she said. Nb: "Vi begynner med enkle øvelser." En: "We'll start with some simple exercises." Nb: Eirik og Ingrid prøvde å følge instruksjonene. En: Eirik and Ingrid tried to follow the instructions. Nb: "Dette føles mer som en statue," hvisket Eirik til Ingrid. En: "This feels more like a statue," Eirik whispered to Ingrid. Nb: Ingrid nikket og smilte. En: Ingrid nodded and smiled. Nb: De hadde allerede en plan. En: They already had a plan. Nb: Kanskje yoga kunne hjelpe dem å posere bedre. En: Maybe yoga could help them pose better. Nb: Etter yogaen kom instruktøren bort til dem. En: After yoga, the instructor came over to them. Nb: "Bra jobbet," sa hun. En: "Good job," she said. Nb: "Vil dere bli med neste gang?" En: "Would you like to join next time?" Nb: Eirik og Ingrid var glade. En: Eirik and Ingrid were happy. Nb: "Kanskje," svarte de. En: "Maybe," they replied. Nb: De fortsatte å ta bilder. En: They continued to take pictures. Nb: Med yoga-øvelser i hodet klarte de å lage morsomme og kreative statuer. En: With yoga exercises in mind, they managed to make funny and creative statues. Nb: På slutten av dagen hadde de mange gode bilder. En: By the end of the day, they had many good pictures. Nb: "Vi gjorde det," sa Eirik. En: "We did it," said Eirik. Nb: "Ja, og vi gjorde yoga også," lo Ingrid. En: "Yes, and we did yoga too," laughed Ingrid. Nb: De gikk ut av parken og visste at de hadde hatt en uventet, men fantastisk dag. En: They walked out of the park, knowing they had an unexpected but fantastic day. Vocabulary Words: - idea: idé - pictures: bilder - statues: statuene - sunny: sol - entered: gikk inn - camera: kamera - monolith: monolitten - large: stor - demonstrating: viste - pose: posere - angry: sinnataggen - boy: gutten - difficult: vanskelig - laughed: lo - group: gruppe - approached: kom mot - yoga: yoga - lady: dame - confused: forvirret - mats: matter - instructor: instruktøren - exercises: øvelser - whispered: hvisket - nodded: nikket - creative: kreative - managed: klarte - unexpected: uventet - fantastic: fantastisk - happy: glade - replied: svarte
  Escuchado 13m 23s
 • Dancing in the Rain: A Sibling Adventure at the Bergen Festival

  13 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Dancing in the Rain: A Sibling Adventure at the Bergen Festival Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/dancing-in-the-rain-a-sibling-adventure-at-the-bergen-festival/ Story Transcript: Nb: Det sildret regn i Bergen, men det stoppet ikke folkemengden. En: It was drizzling in Bergen, but that didn't stop the crowd. Nb: Festivalen var i gang! En: The festival was on! Nb: Ingrid, Marius og lillesøsteren deres, Lillemor, gikk nedover Bryggen. En: Ingrid, Marius, and their little sister, Lillemor, walked down Bryggen. Nb: De holdt hender for ikke å miste hverandre i alt kaoset. En: They held hands to avoid losing each other in all the chaos. Nb: Ingrid hadde på seg sin nye regnjakke. En: Ingrid wore her new raincoat. Nb: Den var gul som en sol, og hun smilte bredt. En: It was yellow like the sun, and she smiled broadly. Nb: "Se, Marius," sa hun og pekte på en gruppe musikere. En: "Look, Marius," she said, pointing to a group of musicians. Nb: De spilte fiolin og cello. En: They were playing violin and cello. Nb: "Så vakker musikk!" En: "Such beautiful music!" Nb: Marius nikket. En: Marius nodded. Nb: "Jeg elsker disse festivalene," sa han. En: "I love these festivals," he said. Nb: "Vi ser noe nytt hvert år." En: "We see something new every year." Nb: Lillemor var også begeistret, men hun var mest interessert i sukkerspinnet hun så lenger ned i gaten. En: Lillemor was also excited, but she was most interested in the cotton candy she saw further down the street. Nb: "Kan vi kjøpe sukkerspinn?" En: "Can we get cotton candy?" Nb: spurte hun og så bedende opp på Ingrid. En: she asked, looking pleadingly at Ingrid. Nb: Ingrid lo. En: Ingrid laughed. Nb: "Selvfølgelig, Lillemor. En: "Of course, Lillemor. Nb: Men først må vi finne en fin plass å se på parade." En: But first, we need to find a good spot to watch the parade." Nb: De tre gikk gjennom folkemengden og fant en fin plass ved Torget. En: The three of them walked through the crowd and found a nice spot at the Market Square. Nb: Der kunne de se alt som skjedde. En: There, they could see everything that was happening. Nb: Paraden startet med store, fargerike flåter. En: The parade started with large, colorful floats. Nb: Folk i kostymer danset og vinket. En: People in costumes danced and waved. Nb: "Se på de store maskene!" En: "Look at those big masks!" Nb: ropte Lillemor. En: shouted Lillemor. Nb: "De er så morsomme!" En: "They're so funny!" Nb: Marius så på Ingrid. En: Marius looked at Ingrid. Nb: "Jeg husker da vi var barn og kom hit med mamma og pappa. En: "I remember when we were kids and came here with Mom and Dad. Nb: Nå er det vår tur å ta vare på Lillemor." En: Now it's our turn to take care of Lillemor." Nb: Ingrid nikket. En: Ingrid nodded. Nb: "Ja, det er rart å tenke på. En: "Yes, it's strange to think about. Nb: Men det er fint også." En: But it's nice too." Nb: Plutselig begynte det å regne kraftigere. En: Suddenly, it started to rain harder. Nb: Mange folk løp for å finne ly, men Ingrid, Marius og Lillemor ble stående. En: Many people ran for shelter, but Ingrid, Marius, and Lillemor stayed put. Nb: De hadde gode regnjakker. En: They had good raincoats. Nb: "Regnet stopper oss ikke," sa Marius og lo. En: "The rain won't stop us," said Marius, laughing. Nb: Lillemor danset i regnet, og regndråpene så ut som diamanter i luften. En: Lillemor danced in the rain, and the raindrops looked like diamonds in the air. Nb: Hun spant rundt og rundt, så glad som bare et barn kan være. En: She spun around and around, as happy as only a child can be. Nb: Etter paraden bestemte de seg for å gå til en kafé. En: After the parade, they decided to go to a café. Nb: De trengte en varm kopp kakao. En: They needed a warm cup of cocoa. Nb: De fant en liten, koselig kafé ved stranden. En: They found a small, cozy café by the beach. Nb: Ingrid bestilte tre kopper kakao med krem, og de satte seg ved et vindu med utsikt over fjorden. En: Ingrid ordered three cups of cocoa with cream, and they sat by a window overlooking the fjord. Nb: "Dette er den beste dagen," sa Lillemor med en kakao-bart på leppene. En: "This is the best day," said Lillemor with a cocoa mustache on her lips. Nb: "Jeg elsker Bergen-festivalen!" En: "I love the Bergen festival!" Nb: Ingrid og Marius nikket i enighet. En: Ingrid and Marius nodded in agreement. Nb: De visste at de hadde skapt minner sammen som ville vare livet ut. En: They knew they had created memories together that would last a lifetime. Nb: Festivalen kom til å bli en fast tradisjon for dem. En: The festival was going to become a lasting tradition for them. Nb: Da de gikk hjemover, var de våte, men varme om hjertet. En: As they walked home, they were wet but warm at heart. Nb: Bergen var vakker, selv i regnet. En: Bergen was beautiful, even in the rain. Nb: Og viktigst av alt, de hadde hverandre. En: And most importantly, they had each other. Vocabulary Words: - drizzling: sildret - crowd: folkemengden - festival: festivalen - chaos: kaoset - raincoat: regnjakke - broadly: bredt - musicians: musikere - violin: fiolin - cello: cello - costumes: kostymer - masks: maskene - sugar: sukker - cotton candy: sukkerspinn - pleadingly: bedende - parade: parade - chaos: kaos - spot: plass - square: Torget - floats: flåter - shelter: ly - danced: danset - child: barn - spun: spant - beach: stranden - cozy: koselig - cream: krem - fjord: fjorden - tradition: tradisjon - memories: minner - rain: regnet
  Escuchado 15m 24s
 • Magical Midsummer: Friendship and Festivities in Bergen's Glow

  12 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Magical Midsummer: Friendship and Festivities in Bergen's Glow Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-midsummer-friendship-and-festivities-in-bergens-glow/ Story Transcript: Nb: Solen skinte klart over Bergen. En: The sun shone brightly over Bergen. Nb: Gater og torg var fulle av folk som gledet seg til midtsommerfesten. En: Streets and squares were full of people looking forward to the Midsummer festival. Nb: Ingrid gledet seg også. En: Ingrid was excited too. Nb: Hun hadde invitert vennene sine, Lars og Maja, til en spesiell sammenkomst. En: She had invited her friends, Lars and Maja, to a special gathering. Nb: Ingrid bodde i et lite hus nær Bryggen. En: Ingrid lived in a small house near Bryggen. Nb: Huset var pyntet med blomster og lys. En: The house was decorated with flowers and lights. Nb: Inne i huset var bordet dekket med mat. En: Inside, the table was set with food. Nb: Det var lefser, laks, og jordbær. En: There were lefser, salmon, and strawberries. Nb: På bordet stod også en stor kanne med saft. En: On the table also stood a large pitcher of juice. Nb: Klokken nærmet seg seks. En: The clock was approaching six. Nb: Ingrid hørte bank på døren. En: Ingrid heard a knock on the door. Nb: Hun åpnet døren og så Lars og Maja som smilte stort. En: She opened it and saw Lars and Maja smiling broadly. Nb: "Velkommen," sa Ingrid og klemte dem begge. En: "Welcome," said Ingrid, hugging them both. Nb: De satte seg rundt bordet og begynte å spise. En: They sat around the table and began to eat. Nb: Lars fortalte en morsom historie fra ferien sin. En: Lars told a funny story from his vacation. Nb: Maja lo så hun nesten mistet pusten. En: Maja laughed so hard she almost lost her breath. Nb: Ingrid følte seg glad. En: Ingrid felt happy. Nb: Vennene hennes var de beste i verden. En: Her friends were the best in the world. Nb: Utenfor vinduet hørte de barn leke og voksne synge. En: Outside the window, they heard children playing and adults singing. Nb: Hele byen var i feststemning. En: The whole city was in a festive mood. Nb: Lars foreslo at de skulle gå ut. En: Lars suggested they go out. Nb: "Det er en stor bål på festplassen," sa han. En: "There's a big bonfire at the festival ground," he said. Nb: "La oss gå dit." En: "Let's go there." Nb: De gikk ut og fulgte lydene av musikk og latter. En: They went out and followed the sounds of music and laughter. Nb: Plassen ved Festplassen var full av folk. En: The plaza by Festplassen was crowded with people. Nb: Et stort bål brant midt på plassen. En: A large bonfire burned in the middle of the plaza. Nb: Rundt bålet danset folk i ring. En: Around the fire, people danced in a circle. Nb: Noen spilte trekkspill, andre sang gamle sanger. En: Some played the accordion, others sang old songs. Nb: Ingrid, Lars, og Maja tok hverandre i hendene og gikk inn i ringen. En: Ingrid, Lars, and Maja took each other’s hands and joined the circle. Nb: De danset og lo. En: They danced and laughed. Nb: Gleden fylte hjertene deres. En: Joy filled their hearts. Nb: I lyset fra bålet føltes alt magisk. En: In the light of the bonfire, everything felt magical. Nb: Senere samme kveld satte de seg på en benk ved vannet. En: Later that evening, they sat on a bench by the water. Nb: De så utover fjorden. En: They looked out over the fjord. Nb: "Dette er den beste midtsommeren noensinne," sa Maja med et smil. En: "This is the best midsummer ever," said Maja with a smile. Nb: Ingrid og Lars nikket enige. En: Ingrid and Lars nodded in agreement. Nb: Ingrid følte seg takknemlig. En: Ingrid felt grateful. Nb: Livet var godt, og vennskapet med Lars og Maja gjorde det enda bedre. En: Life was good, and the friendship with Lars and Maja made it even better. Nb: Under stjernene i den klare natten lovet de å møtes her igjen neste midtsommer. En: Under the stars in the clear night, they promised to meet here again next Midsummer. Nb: Og så satt de der, tre venner, i en magisk natt i Bergen, med minner som ville vare evig. En: And so they sat there, three friends, on a magical night in Bergen, with memories that would last forever. Nb: Historien endte ikke, den begynte bare på nytt, år etter år. En: The story didn't end; it just began anew, year after year. Vocabulary Words: - shone: skinte - brightly: klart - full: fulle - looking forward to: gledet seg til - excited: gledet seg - special: spesiell - gathering: sammenkomst - decorated: pyntet - flowers: blomster - pitcher: kanne - knock: bank - hugging: klemte - table: bord - laughed: lo - breath: pusten - grateful: takknemlig - bonfire: bål - crowded: full - plaza: plass - danced: danset - circle: ring - accordion: trekkspill - played: spilte - songs: sanger - magical: magisk - bench: benk - fjord: fjorden - smile: smil - nodded: nikket - star: stjerner
  Escuchado 13m 51s
 • After the Deluge: A Family Stands United in Bergen's Storm

  11 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: After the Deluge: A Family Stands United in Bergen's Storm Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/after-the-deluge-a-family-stands-united-in-bergens-storm/ Story Transcript: Nb: Sofie våknet med et rykk. En: Sofie woke with a start. Nb: Regnet trommet hardt mot vinduet. En: The rain drummed hard against the window. Nb: Utenfor var Bergen mørkt og vått. En: Outside, Bergen was dark and wet. Nb: Hun gikk ned til kjøkkenet. En: She went down to the kitchen. Nb: Hans og Ingrid var der allerede. En: Hans and Ingrid were already there. Nb: "Er alt bra?" En: "Is everything alright?" Nb: spurte hun. En: she asked. Nb: "Nei," svarte Hans. En: "No," replied Hans. Nb: "Elva har flommet over. En: "The river has overflowed. Nb: Hagen er fylt med vann." En: The garden is filled with water." Nb: Ingrid så bekymret ut. En: Ingrid looked worried. Nb: "Hva skal vi gjøre?" En: "What are we going to do?" Nb: Hans sukket. En: Hans sighed. Nb: "Jeg vet ikke. En: "I don't know. Nb: Vi må se hvor mye skade det er." En: We need to see how much damage there is." Nb: De tok på regnklær og gikk ut. En: They put on rain gear and went outside. Nb: Vannet nådde dem til anklene. En: The water reached their ankles. Nb: Blomsterbedene var borte. En: The flower beds were gone. Nb: Hagen var et stort basseng. En: The garden was a large pool. Nb: Sofie kjente en klump i magen. En: Sofie felt a lump in her stomach. Nb: De gikk til naboene. En: They went to the neighbors. Nb: Alle sloss med vannet. En: Everyone was fighting the water. Nb: Noen bar bøtter. En: Some carried buckets. Nb: Andre prøvde å bygge barrierer. En: Others tried to build barriers. Nb: "Vi må jobbe sammen," sa Hans. En: "We need to work together," said Hans. Nb: "La oss hjelpe hverandre." En: "Let's help each other." Nb: Sofie, Hans og Ingrid hentet koster og bøtter. En: Sofie, Hans, and Ingrid fetched brooms and buckets. Nb: De begynte å fjerne vannet. En: They started removing the water. Nb: Det var slitsomt arbeid. En: It was exhausting work. Nb: Hendene deres ble røde og kalde. En: Their hands became red and cold. Nb: Men de ga ikke opp. En: But they did not give up. Nb: Timene gikk. En: Hours passed. Nb: Regnet lettet. En: The rain eased. Nb: Vannet sank sakte. En: The water slowly receded. Nb: De kunne se gresset igjen. En: They could see the grass again. Nb: En nabo, fru Olsen, kom bort. En: A neighbor, Mrs. Olsen, came over. Nb: "Takk," sa hun. En: "Thank you," she said. Nb: "Vi klarer oss." En: "We will manage." Nb: Sofie smilte. En: Sofie smiled. Nb: "Vi klarer det sammen." En: "We will manage together." Nb: Da kvelden kom, var vannet nesten borte. En: By evening, the water was almost gone. Nb: Huset stod trygt. En: The house was safe. Nb: Hagen trengte mye omsorg, men den var der fortsatt. En: The garden needed a lot of care, but it was still there. Nb: Ingrid satte på varm te. En: Ingrid made some hot tea. Nb: "Vi klarte det," sa hun. En: "We did it," she said. Nb: Hans nikket. En: Hans nodded. Nb: "Ja, vi klarte det." En: "Yes, we did." Nb: Sofie kikket ut vinduet. En: Sofie looked out the window. Nb: Regndråpene var små og milde nå. En: The raindrops were small and gentle now. Nb: Bergen begynte å puste igjen. En: Bergen began to breathe again. Nb: Hun følte seg trygg. En: She felt safe. Nb: Familien var sammen, og de kunne klare hva som helst. En: The family was together, and they could handle anything. Nb: "En storm kan ikke stoppe oss," sa Sofie bestemt. En: "A storm can't stop us," said Sofie firmly. Nb: Så satt de der, sammen, og lot varmen fra teen fylle dem. En: So, there they sat, together, letting the warmth from the tea fill them. Nb: Stormen var over. En: The storm was over. Nb: Familien kunne se fremover igjen. En: The family could look forward again. Nb: Bergen var fremdeles der, sterk og vakker, akkurat som dem. En: Bergen was still there, strong and beautiful, just like them. Vocabulary Words: - drummed: trommet - overflowed: flommet over - damage: skade - rain gear: regnklær - ankles: ankler - flower beds: blomsterbedene - pool: basseng - lump: klump - stomach: mage - barriers: barrierer - brooms: koster - exhausting: slitsomt - eased: lettet - receded: sank - manage: klare - care: omsorg - felt: følte - gentle: milde - house: hus - buckets: bøtter - fetched: hentet - together: sammen - red: røde - cold: kalde - evening: kveld - look forward: se fremover - woke: våknet - start: rykk - sighed: sukket - storm: storm
  Escuchado 14m 13s

Are you ready to supercharge your Norwegian listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra más
Are you ready to supercharge your Norwegian listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you.

Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing. That's why each episode of our podcast features a story in Norwegian, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Norwegian and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension.

But we don't stop there. Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

And our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who want to connect with their roots. Are you planning a trip to Norway? Maybe you want to speak Norwegian with your friends from Oslo? Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse in Norway.

Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics, psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Norwegian listening comprehension. Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself.

Begynn å forbedre din lytteforståelse i norsk med våre historier i dag!
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca